หลักสูตร เตปิฏกบาลีศากยสีหะอารยเกษตร เขตแดนแห่งอารยชน ช่วยให้เกิดแล้วอย่างเป็นทางการ

หลักสูตร เตปิฏกบาลีศากยสีหะ
อารยเกษตร เขตแดนแห่งอารยชน
ช่วยให้เกิดแล้วอย่างเป็นทางการ

มหาวชิราลงกรณ
บาลีเถรวาทราชวิทยาลัย
ศาสนทายาท ต้องได้รับการดูแล ปลูกฝัง ความรู้ ทักษะ ทัศนคติ ที่อยู่บนพื้นฐาน “สัมมาทิฎฐิ”
๒๘ เมษายน ๒๕๖๕

พลโท สมบัติ ธัญญะวัน นายทหารปฏิบัติการพิเศษ สำนักงานนายทหารปฏิบัติการพิเศษในพระองค์ กล่าวว่า โครงการ อารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” เป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มุ่งเน้นให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนโดยการประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และทฤษฎีใหม่ นำมาประยุกต์แบบชาวบ้าน ปั้นโคก ขุดหนอง และทำนา เพื่อเป็นการสร้างต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ขนาดเล็ก และสามารถดำเนินการได้ในทุกเงื่อนไขของพื้นที่ โดยปรับเปลี่ยนพื้นฐาน แนวความคิด ฝึกวินัย ลงมือปฏิบัติ แก้ปัญหาจริงในท้องถิ่นสู่การเรียนรู้ในสถานศึกษา ให้เกิดผลในมิติต่างๆ ทางด้านการพึ่งพาตนเอง มีความกตัญญู การพัฒนาจิตใจ การพัฒนาทางปัญญา รวมทั้งสามารถเป็นที่พึ่งของชุมชนได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน


อารยเกษตร จะเป็นต้นแบบตัวอย่างของความสำเร็จทางด้านรูปธรรมและนามธรรม โดยน้อมนำองค์ความรู้ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ ตลอดจนคุณธรรม จากการได้ลงมือ ลงใจศึกษา และนำมาปฏิบัติด้วยตนเองจนเกิดผลตามแนวทางพระราชทานอารยเกษตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พร้อมทุ่มเทแรงกาย แรงใจ ร่วมกันดำเนินงานโครงการ อารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง ” ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อสร้างเยาวชนให้เป็นคนดี มีความกตัญญู และเป็นกำลังในการพัฒนาชาติสืบไป

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง