อนุโมทนาบุญครับ พี่พันโท ดร.ไพโรจน์ พนารินทร์

เดือนนี้ เป็นครั้งที่ ๔

ที่มหาอุบาสก ได้อุปถัมภ์

การชำระในสภาวะฉุกเฉิน

ตั้งแต่ต้นมา พี่พันโท ดร.ไพโรจน์ พนารินทร์ เป็นผู้อุปถัมภ์หลัก เป็นกำลังสำคัญในการสร้างและพัฒนาโรงเรียนศากยบุตรสามเณรสีหะ จนเป็น มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย การก่อสร้างในบางรายการ ได้ดำเนินเร่งด่วน โรงครัว โรงฉัน ศาลาบำเพ็ญบุญปฏิบัติธรรม ค่าน้ำ ค่าไฟ นิตยภัต ท่านพันโท ดร.ไพโรจน์ พนารินทร์ได้อุปถัมภ์บำรุงมาทุกรายการ

๑. อุปถัมภ์ทุนการศึกษานิสิตเปรียญธรรม ๙ ประโยค เรียนต่อปริญญาเอก ๒,๑๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านหนึ่งแสนบาท)

๒. บริจาคเพื่อซื้อที่ดิน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนบาท) เมื่อยกเลิกการซื้อที่ดิน และได้รับการบริจาคที่ดินจากหลวงพ่อพระมหาบรรจบ จึงแจ้งวัตถุประสงค์ เปลี่ยนเป็น สร้างกุฏิถวายหลวงพ่อ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท พัฒนาภูมิทัศน์อุปถัมภ์โครงการ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๓. อุปถัมภ์รายเดือน ๆ ละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท เดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ เป็นเดือนที่ ๑ เพิ่มเป็นเดือนละ ๑๒๐,๐๐๐ บาท ตั้งแต่เดือน มิถุนายน ๒๕๖๖ เป็นต้นมา

๔. จ่ายค่าก่อสร้างฉุกเฉิน (เงินในโครงการไม่พอจ่าย) ๓ งวด ๆ ละ ๘๐๐,๐๐๐ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ เป็นงวดที่ ๔ จำนวน ๗๐๐,๐๐๐ บาท

ปัจจัยทั้ง ๔ รายการข้างต้น ผู้มีทรัพย์ มีศรัทธา มีปัญญา ปรารถนาบุญในพระปริยัติศาสนาเท่านั้นที่ทำได้

สาธุ สาธุ

อนุโมทนาบุญครับ

ร่วมบุญบารมี : ธ.กรุงไทย สาขากำแพงแสน

ชื่อบัญชี มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

เลขที่ : 726-0-76552-6

ติดต่อสอบถาม

พระธรรมวชิราจารย์ รศ.ดร.ผู้อำนวยการ

๐๙๒ – ๖๙๔ – ๘๘๘๓

รศ.ดร. เวทย์ บรรณกรกุล

๐๘๑ – ๙๔๓ – ๒๖๖๕

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง