อนุโมทนาบุญพี่กมลศิษย์ มาที่นี่ พร้อมเพื่อน ๆ ชาวสิงคโปร์

สิ่งที่คาดหวังไว้ กับ สิ่งที่เกิดขึ้น

เข้ามาใกล้เรื่อย ๆ

ท่านอาจารย์เจ้าคุณพระธรรมวชิราจารย์ และผม มาสร้างที่นี่ มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย เพื่อสร้างสถานศึกษาคัมภีร์บาลีเถรวาทแบบโบราณ กัจจายนะ ปทรูปสิทธิ เริ่มตั้งแต่วัยยุวชน ผสมผสานแนวความคิด หลวงพ่อเจ้าคุณพระราชวชิรเวที รับบริจาคที่ดิน ๓๖ ไร่ จากพี่ ดร.ภัสส์กุญช์ โสภณอนันต์กิจ รักษาที่ดินผืนนี้มาเพียงลำพังตลอด ๑๕ ปี ต้องการให้ที่นี่เป็นศูนย์สอนภาษาอังกฤษให้พระสงฆ์สามเณร และเป็นเรื่องอัศจรรย์ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่นอน ที่ผู้ให้ทุนสนับสนุนการศึกษาภาษาบาลี คือ พันโทไพโรจน์ พนารินทร์ อยากให้ท่านอาจารย์เจ้าคุณพระธรรมวชิราจารย์และผม ทำหลักสูตร Pali English Program

โครงการสร้างโรงเรียนศากยบุตรสามเณรสีหะ จึงได้เริ่มขึ้น เริ่มคิด และเริ่มลงมือทำค่อยเป็นค่อยไป จากวันแรกทำงานเพียงลำพัง ๒ รูป ๒ คน มีคนเดินตามเข้ามาโครงการเราเรื่อย ๆ จะครบ ๓ ปีแล้ว จากวันแรก ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ มาที่นี่ โดยมีพี่กมลศิษย์ พรพิชณรงค์ เป็นคนขับรถมาส่งท่านอาจารย์เจ้าคุณ ฯ และผม

๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ พี่กมลศิษย์ มาที่นี่ พร้อมเพื่อน ๆ ชาวสิงคโปร์ Yvonne Lan Mei Goh Kim Thye ซึ่งเป็นหุ้นส่วนสำคัญ ในการเปิดบริษัทที่ประเทศจีน แผ่นดินใหญ่ มาเยี่ยมชมโครงการสร้างมหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย ร่วมบุญอุปถัมภ์เป็นเจ้าภาพบรรพชาศากยบุตรสามเณรสีหะภาคฤดูร้อน ๔๓,๑๘๘ บาท

Yvonne Lan Mei Goh Kim Thye ได้รู้ เห็น เข้าใจวัตถุประสงค์แผนงานที่นี่ แล้ว จะชักชวนเพื่อน ๆ ชาวจีนและสิงคโปร์ มาร่วมบุญที่นี่ ในโอกาสต่อ ๆ ไป

ไม่ไกลเกินฝัน จริง ๆ

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง