อนุโมทนาบุญ ผอ นิทัศน์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

อนุโมทนาบุญ
ผอ นิทัศน์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
วันนี้ ท่านเดินทางจากชลบุรี พาครอบครัวมาเยี่ยมชมให้กำลังใจ ถึงที่ตั้งโครงการสร้างมหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย กำแพงแสน นครปฐม
ท่านนับเป็นหนึ่ง มหามิตร มีกัลยาณจิตช่วยเหลือผม ทั้งงานส่วนตัว และงานมหาวิทยาลัยมาอย่างยาวนาน (อ่าน >>>https://www.facebook.com/100004489845162/posts/1298920636934252/)
ทุกวันนี้ ก็ยังพูดคุยติดต่อกันอยู่เนือง ๆ ท่านเป็นฆราวาส ครองเรือน แต่ใจรักปฏิบัติสมาธิภาวนา หลายครั้งท่านปฏิบัติแล้ว พบสภาวะธรรมบางอย่าง ท่านจะโทรมาให้ผมสอบทานตรวจตามคัมภีร์บาลีพระไตรปิฎกให้กระจ่างแจ้ง นี่คือ คนคุณภาพตัวอย่างอุบาสกแก้ว
วันนี้ มีเวลา พาท่านและครอบครัวชมรอบพื้นที่โครงการ ๑๐๔ ไร่ ก่อนท่านจะพาครอบครัวเดินทางต่อไปยังกาญจนบุรี ได้บริจาคอุปถัมภ์โครงการ ๕,๐๐๐ บาท
สาธุ สาธุ มหามิตร มหาอุบาสก

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง