อนุโมทนาบุญ หน่วยงานภาครัฐ

อนุโมทนาบุญ
หน่วยงานภาครัฐ
๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕


ท่านคมสัน เจริญอาจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ท่านจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม พร้อมคณะ ประกอบด้วย ว่าที่ร้อยโทอรรถชล ทรัพย์ทวี นายอำเภอกำแพงแสน, คุณชรินทร์ ศรีศิริวัฒน์ คุณธนพันธ์ โชคดำรงสุข สมาชิกสภาจังหวัด นางสาวรัศมี สีตลวรางค์ ผู้อำนวยการกองคดีเทคโนโลยีสารสนเทศ และ คุณกำแพงแก้ว บุญวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรางพิกุล และคณะ
ทุกท่านเดินทางเข้ากราบนมัสการพระเทพสุวรรณเมธี รับทราบวัตถุประสงค์ของโครงการวิทยาลัยบาลีเถรวาท ร่วมให้ความคิดเห็นจัดทำแผนโครงสร้างสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานให้ครอบคลุมทั้ง ๓ โครงการ การสร้างมหาวิทยาลัยสงฆ์ วิทยาลัยบาลีเถรวาท ศากยบุตรสามเณรสีหะ โครงการสวนปฏิบัติธรรมธรรมเวสกวัน โรงพยาบาลศากยบุตร โสภณอนันต์กิจ และวัดสุวรรณมาลาโสภณอนันต์กิจ
ทุกท่านมีใจประกอบด้วยศรัทธา อนุโมทนาการสร้างสถานศึกษา วิทยาลัยบาลีเถรวาท สถานศึกษาต้นแบบสำหรับสามเณรเป็นแห่งแรก ในประเทศไทย

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง