อริยมรรค สัมมาทิฏฐิ ถวายพระพรชัยมงคล

อริยมรรค สัมมาทิฏฐิ

ถวายพระพรชัยมงคล

๒๙ เมษายน ๒๕๖๗

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๗

พระธรรมวชิราจารย์ นำคณะสงฆ์พระเถรนานาชาติ และศากยบุตรสามเณรสีหะ จำนวน ๒๗๓ รูป เจริญพระพุทธมนต์ และเจริญอริยมรรค “สัมมาทิฏฐิ” ระลึกถึงพระรัตนตรัย ว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถือ อันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสไว้โดยชอบ

ณ มณฑลนฤพาน เกาะกลาง อุทยานลานธรรมพระกัมมัฏฐาน มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

ในโอกาสนี้ ศากยบุตรสามเณรสีหะ ได้ทำวัตรสวดมนต์ ๓ ภาษา Pali Thai English และสวดสาธยายมหากัจจายนะสูตร สนธิกัปป์ และนามกัปป์ ถวายพระพรชัยมงคล จนถึงเวลา ๒๐.๓๐ น.

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง