“อารยเกษตร” เขตแดนสร้างคนดี

มหาวชิราลงกรณ

บาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

“อารยเกษตร”

เขตแดนสร้างคนดี

ท่านอาจารย์เจ้าคุณพระธรรมวชิราจารย์ และผม เคยคุยวางแผนกันว่า พื้นที่ทั้งหมด ๑๑๖ ไร่ แบ่งเป็น ๓ โซนหลัก ต้องเป็นรูปธรรมชัดเจนภายใน ๕ ปี บัดนี้ ล่วงแล้ว ๒ ปี ย่างเข้าปีที่ ๓

๑. พื้นที่สำหรับก่อสร้าง จะสร้างเท่าที่สำคัญและจำเป็นในการจัดการศึกษา คือ อาคารเรียน หอสมุด หอพัก หอฉัน และ หอประชุม งานในโซนนี้ ทำไปเท่าที่มีงบประมาณ

๒. โซนพื้นที่อุทยานลานปฏิบัติธรรม ประกอบด้วยอาคารศาลาสำหรับกิจกรรมของสงฆ์และสถานที่ทำบุญสำหรับสาธุชน เป็นพื้นที่ต้องเร่งทำ และขณะนี้ สำเร็จสมประสงค์ ร้อยละ ๖๐ สามารถใช้จัดกิจกรรมได้พอสมควรแล้ว

๓. พื้นที่ว่างเปล่า เป็นพื้นที่ต้องออกแบบสำหรับถนน คันคลองส่งน้ำ และบางส่วนเพื่อกิจกรรมอารยเกษตร “สวนสมุนไพรไทย” เป็นแนวคิดดั้งเดิมของหลวงพ่อเจ้าคุณพระราชวชิรเวที (พระมหาบรรจบ ขนฺติโก) ที่ท่านรักษาที่ดิน ๓๖ ไร่ มาตลอด ๑๕ ปี เพื่อ ๒ อย่าง คือ ศูนย์อบรมภาษาเพื่อการเผยแผ่ธรรม และ ศูนย์สงฆ์ชราภิบาล

งานบางอย่างเช่น การก่อสร้างปรากฏเป็นรูปธรรมได้ชัดเจน แต่งานบางอย่าง คือ งานพัฒนาศาสนทายาท โดยการปลูกฝังอุปนิสัย คุณธรรม ศีลธรรม จรรยา สัมมาปฏิบัติ ต้องอาศัยเวลา และทำอย่างต่อเนื่อง

ปี ๒๕๖๖ เป็นปีแรกที่รับเด็ก ๆ เข้าโครงการ และบรรพชาเป็นศากยบุตรสามเณรสีหะ ตั้งแต่เดือน เมษายน ๒๕๖๖ โดยภาพรวมตลอดเกือบ ๖ เดือน ของการฝึกอบรมศากยบุตรสามเณรสีหะ รุ่นที่ ๑ รุ่นแรก ท่านอาจารย์เจ้าคุณ และผม ทบทวนประเมินงานทั้งหมด ความพอใจอยู่ในระดับเกือบเต็มทุกข้อ

เริ่มต้นฝึกอบรมลูกหลาน ได้ผลเกินเป้าหมายหลายอย่าง บางอย่างไม่ใช่ทำไม่ได้ ต้องอาศัยเวลาครับ

ร่วมบุญบารมี : ธ.กรุงไทย สาขากำแพงแสน

ชื่อบัญชี มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

เลขที่ : 726-0-76552-6

ติดต่อสอบถาม

พระธรรมวชิราจารย์ รศ.ดร.ผู้อำนวยการ

๐๙๒ – ๖๙๔ – ๘๘๘๓

รศ.ดร. เวทย์ บรรณกรกุล

๐๘๑ – ๙๔๓ – ๒๖๖๕

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง