อุทยานลานธรรมพระกัมมัฏฐาน สำเร็จดั่งใจ สวยงามกว่าแบบที่คิดไว้

อุทยานลานธรรม

พระกัมมัฏฐาน

มหาวชิราลงกรณ

บาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

สำเร็จดั่งใจ สวยงามกว่าแบบที่คิดไว้

สิ่งที่ท่านอาจารย์เจ้าคุณพระธรรมวชิราจารย์ และผม ได้ออกแบบสร้างพร้อม ๆ กับสร้างมหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย ตั้งต่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ (อีก ๓ เดือนจะครบ ๒ ปี) คือ พัฒนาที่ดินที่หลวงพ่อเจ้าคุณพระราชวชิรเวที (พระมหาบรรจบ ขนฺติโก) มอบถวายให้มหาวิทยาลัย พัฒนาให้เป็นสัปปายสถานเหมาะสมแก่การศึกษาและปฏิบัติพระกัมมัฏฐาน สำหรับศากยบุตรสามเณรสีหะ ยุวชน พระสงฆ์และประชาชนทั่วไป

ออกแบบภูมิสถาปัตย์ พัฒนาปรับปรุง ค่อย ๆ ทำมาเรื่อย ๆ ตามลำดับไม่มีหยุด พี่อุบาสิกากรองแก้ว แก้วธนาวิทย์ มาทำบุญ มาเห็นแบบ ท่านปวารณาทำถวายให้ทั้งหมด สวยงามกว่าแบบที่ออกไว้ให้

เมื่อปีที่ผ่านมา ทั้งพัฒนาสัปปายสถาน ทั้งจัดโครงการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ ทุนเล่าเรียนหลวง รุ่นที่ ๒ ปี ๒๕๖๕ จัดกิจกรรม ศีลธรรม จรรยา สัมมาปฏิบัติ สำหรับเด็กและเยาวชน อย่างต่อเนื่องหลายโครงการ

ขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๖ อุทยานลานธรรมพระกัมมัฏฐาน สำเร็จเคียงคู่กับอุปัฏฐานศาลาพระราชวชิรเวที งานสร้างและพัฒนาศาสนทายาท เริ่มเดินหน้าเต็มกำลัง

ร่วมบุญบารมี : ธ.กรุงไทย สาขาศาลายา มูลนิธิสถาบันบาฬีศึกษาพุทธโฆส เลขที่ : 459-0-68567-1

ติดต่อสอบถาม

พระธรรม​วชิรา​จารย์​ รศ.ดร.ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร

รักษาการผู้อำนวยการมหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

๐๙๒ – ๖๙๔ – ๘๘๘๓

รศ.ดร. เวทย์ บรรณกรกุล

๐๘๑ – ๙๔๓ – ๒๖๖๕

แม่ชีจิราภรณ์ ชวะศิริ

๐๖๒ – ๒๖๒ – ๒๖๙๓

ป้ายชื่อทางเข้ามหาวชิราลงกรณ

>>> https://goo.gl/maps/Gvg6QCLbeALD7huP7

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง