เกิดอีกกี่ภพชาติ จึงจะได้พบพระพุทธศาสนา

เกิดอีกกี่ภพชาติ

จึงจะได้พบพระพุทธศาสนา

กี่ภพชาติ จึงจะมีพระมหากษัตริย์ทรงอุปถัมภ์

กี่ภพชาติ จึงจะพบอุบาสกอุบาสิกาผู้ใจบุญ

กี่ภพชาติ จึงจะพบญาติธรรมผู้อุปถัมภ์

กี่ภพชาติ จึงจะพบเพื่อนร่วมงานร่วมเป็นร่วมตาย

อย่าปล่อยให้เวลาแต่ละวัน

แต่ละนาทีผ่านล่วงเลยไป

โดยไม่ได้อะไรเลย

พระธรรมวชิราจารย์

๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง