เก็บรักษาไว้ ปลูกป่ารอลูกหลานมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๐ จะต้องเป็นไปเพื่อการสร้างและพัฒนาศาสนทายาท

มหาวชิราลงกรณ

บาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

๓ มีนาคม ๒๕๖๖

พื้นที่ทุกตารางนิ้ว ที่หลวงพ่อเจ้าคุณพระราชวชิรเวที (พระมหาบรรจบ ขนฺติโก) เก็บรักษาไว้ ปลูกป่ารอลูกหลานมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๐ จะต้องเป็นไปเพื่อการสร้างและพัฒนาศาสนทายาท ทั้งสามเณรและยุวชน คนของพระบรมศาสดา

มหาวิทยาลัยสามเณรแห่งแรกในประเทศไทย หลักสูตร เตปิฏกบาลีศากยสีหะ Pali English Program มีเป้าหมายเปิดการเรียนการสอนรับสามเณรรุ่นที่ ๑ จำนวน ๓๐ รูป ในภาคการศึกษาที่ ๑ ปี ๒๕๖๖

ในขณะการก่อสร้างมหาวิทยาลัย กำลังดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง กิจกรรมอย่างหนึ่งที่จัดเป็นประจำทุกเดือน คือ กิจกรรม ศีลธรรม จรรยา สัมมาปฏิบัติ ซึ่งจัดเดือนละ ๑ ครั้ง วันนี้ เป็นครั้งที่ ๕

วันนี้ นางสาวณัฏฐกิตติ์ เล่าทรัพย์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประชาราษฎร์บำรุง (วัดรางหมัน) ได้นำครู นักเรียน ทั้งหมด ๑๐๐ คน อบรมคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม จรรยา สัมมาปฏิบัติ และจัดเป็นโรงเรียนนำร่อง ที่จะร่วมจัดกิจกรรม ทุกบ่ายวันศุกร์ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๖ นี้ เป็นต้นไป

<<<>>>

ที่นี่ มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย ปณิธานตั้งมั่น ตั้งแต่ออกตระเวณหาที่ดิน ๓ ข้อ ยังฝังแน่นไม่เปลี่ยนแปลง คือ ภาระกิจเป้าหมาย เพื่อ ผลิตศาสนทายาทที่มีศักยภาพเผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในโลกอนาคต โดยมีวัตถุประสงค์ คือ

๑. จัดการศึกษาคัมภีร์บาลีโบราณ และวิชาพื้นฐานการศึกษาทั่วไป พร้อมทั้งฝึกอบรมกรรมฐานสำหรับสามเณรและยุวชน

๒. จัดการศึกษาคัมภีร์โบราณ “หลักสูตรเตปิฏกบาลีศากยสีหะ” ศึกษาบาลีพระไตรปิฎก หลักสูตร Pali English Program ตั้งแต่ระดับพื้นฐาน ถึงปริญญาตรี – โท และ เอก

๓. เป็นแหล่งอนุรักษ์ ศึกษาวิจัย เผยแผ่คัมภีร์บาลีโบราณมรดกของชาติ

ร่วมบุญบารมี : ธ.กรุงไทย สาขาศาลายา มูลนิธิสถาบันบาฬีศึกษาพุทธโฆส เลขที่ : 459-0-68567-1

ติดต่อสอบถาม

พระธรรม​วชิรา​จารย์​ รศ.ดร.ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร

รักษาการผู้อำนวยการมหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

๐๙๒ – ๖๙๔ – ๘๘๘๓

รศ.ดร. เวทย์ บรรณกรกุล

๐๘๑ – ๙๔๓ – ๒๖๖๕

แม่ชีจิราภรณ์ ชวะศิริ

๐๖๒ – ๒๖๒ – ๒๖๙๓

ป้ายชื่อทางเข้ามหาวชิราลงกรณ

>>> https://goo.gl/maps/Gvg6QCLbeALD7huP7

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง