เฉลิมพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

พระสงฆ์สามเณร ๒๐๕ รูป

มหาวชิราลงกรณ

บาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

เฉลิมพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

พระธรรมวชิราจารย์ ประธานดำเนินการโครงการสร้างมหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย ประธานฝ่ายสงฆ์ นายนรวีร์ ขันธหิรัญ นายอำเภอกำพงแสน ประธานฝ่ายฆราวาส นำสาธุชนพุทธบริษัททำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล

วันนี้ มีพระสงฆ์สามเณร จำนวน ๒๐๕ รูป ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ร่วมทำบุญตักบาตร ประมาณ ๖๐๐ คน

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง