เด็ก ๆ คือ พลังของชาติ เด็ก ๆ คือ กำลังของพระศาสนา

เด็ก ๆ คือ พลังของชาติ

เด็ก ๆ คือ กำลังของพระศาสนา

มหาวชิราลงกรณ

บาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

พบกัน ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ศากยบุตรสามเณรสีหะ ๑๓ รูป พบกองทัพยุวชนคนของพระบรมศาสดา ๒๖๐ คน เพื่อสร้างเสริมยุวชน คนของพระบรมศาสดา ให้เป็นผู้มีศีลธรรม จรรยา สัมมาปฏิบัติ ครั้งที่ ๒

“… สามเณร และเด็ก ๆ คือ ทรัพยากรที่มีค่าที่สุดในประเทศนี้…” คุณลุงคนหนึ่งกล่าวไว้ ตั้งแต่เริ่มโครงการสร้างโรงเรียนศากยบุตรสามเณรสีหะ

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง