เตปิฏกบาลีศากยสีหะเดินไปอย่างมั่นคงยั่งยืน

เตปิฏกบาลีศากยสีหะ
เดินไปอย่างมั่นคงยั่งยืน
ณ กองพลที่ ๑ รักษาพระองค์
๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕
๐๙.๓๐ น.
พลโท สมบัติ ธัญญะวัน นายทหารปฎิบัติการพิเศษ สำนักงานฝ่ายเสนาธิการในพระองค์ ๙๐๔ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ กรุณาให้แนวคิดหลักการ สร้างความเข้าใจให้ถูกต้องตรง “อารยเกษตร” สืบสาน (อภิรักษ์) ต่อยอด (อภิวัฒน์) รักษา (อนุรักษ์) โคกหนองนา แห่งน้ำใจและความหวัง แนวทางการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรแบบสนธิกำลังระหว่าง เตปิฏกบาลีศากยสีหะกับหลักสูตรอารยเกษตร เขตแดนบ่อเกิด อารยชนคนดี หลักสูตรแรกในประเทศไทยที่มีแนวคิดให้เป็น วิชาการ วิชาชีพ วิชาชีวิต
ดร.สมศรี ธรรมสารโสภณ เจ้าของโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ​ “คุณ​ครูสมศรี” กรรมการที่ปรึกษาการจัดทำและพัฒนาหลักสูตร ให้หลักการแนวความคิด หลักสูตรพัฒนาสามเณรให้สมบูรณ์พร้อมทั้งความรู้ ทักษะ และทัศนคติ มีสัมมาทิฏฐิ สำนึกรักษ์ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ภายใต้ปรัชญาหลักการกิจกรรมหลักสูตร ต้องเป็นไปเพื่อ ศีลธรรม จรรยา สัมมาปฏิบัติ


คุณเอื้อมพร ลอยประดิษฐ์ ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนกสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง (รร.ปูทะเลย์มหาวิชชาลัย) ประธานกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ สถาบันอาศรมศิลป์ กรรมการบริษัท ขาดทุนคือกำไร วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด คุณอินทร์ธีรา อภิกุลเดชาภัสร์ นายทะเบียน ศูนย์การเรียนกสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง ทั้ง ๒ ท่าน ได้ให้แนวคิดการจัดทำรายวิชาเกี่ยวกับ “อารยเกษตร” ในระดับมัธยมศึกษา จนถึงระดับชั้นปริญญาตรี รวมทั้งวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน


คุณกิตยาภรณ์ ประยูรพรหม นักวิชาการศึกษา สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคุณโสภี ศิริกุล นักวิชาการศึกษา สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ แนะนำโครงสร้างหลักสูตรระดับมัธยมศึกษา ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อให้ผู้เข้าเรียนในหลักสูตร “เตปิฏกบาลีศากยสีหะ” Pali English Program ได้รับการรับรองมีศักดิ์และสิทธิ์ในประกาศนียบัตรที่จบการศึกษาทุกประการ


ขออนุโมทนาบุญหน่วยงานภาครัฐ ที่เข้ามาโอบอุ้มช่วยให้งานจัดทำและพัฒนาหลักสูตร เดินหน้าไปพร้อม ๆ กับการสร้างอาคารสถานที่ ทุกอย่างจะเสร็จสมบูรณ์ พร้อม ๆ กัน ทันเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖ อย่างแน่นอน

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง