เตรียมความพร้อม หลักสูตร “เตปิฏกบาลีศากยสีหะ” Pali English Program

เตรียมความพร้อม

หลักสูตร “เตปิฏกบาลีศากยสีหะ”

Pali English Program

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

๑๔ เมษายน ๒๕๖๖

ดร.สมศักดิ์ อนุราชเสนา ประจำสำนักพระราชวังพิเศษระดับ ๑๐ หลังจากปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้เชิญสังฆทานถวายพระธรรมวชิราจารย์ (สุชาติ กิตฺติปญฺโญ) และพระราชวชิรเวที (บรรจบ ขนฺติโก) และเชิญภัตตาหารเพลพระราชทานถวาย โครงการบรรพชาศากยบุตรสามเณรสีหะ ภาคฤดูร้อน รุ่นที่ ๑/๒๕๖๖ ณ มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย ตำบลรางพิกุล อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

ท่านได้เข้าเยี่ยมชม อาคารที่พักศากยบุตรสามเณรสีหะ พร้อมทั้งตรวจเยี่ยม การเตรียมความพร้อมเปิดการเรียนการสอนหลักสูตร “เตปิฏกบาลีศากยสีหะ” Pali English Program รุ่นที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ซึ่งจะเปิดการเรียนการสอนอย่างเป็นทางการ ตั้งแต่เดือน มิถุนายน ๒๕๖๖ เป็นต้นไป

เป้าหมายรับ “ศากยบุตรสามเณรสีหะ” รุ่นที่ ๑ จำนวน ๓๐ รูป เท่านั้น ขณะนี้ ยอดครบตามเป้าหมายแล้ว รอการพิจารณาว่า จะเปิดรับเพิ่มอีก ๑ ห้อง รวมไม่เกิน ห้องละ ๒๕ รูป ตามเกณฑ์มาตรฐาน รวมเป็น ๕๐ รูป ภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ผู้ปกครองที่ประสานมาช่วงนี้ รอฟังผล การรับเพิ่มที่ Facebook : Wate Bunnakornkul

สนับสนุนอุปถัมภ์โครงการ

ธนาคารกรุงไทย สาขากำแพงแสน

ชื่อบัญชี : กองทุนพัฒนาศากยบุตรสามเณรสีหะ

เลขที่บัญชี : 726-0-74493-6

ติดต่อสอบถาม

พระธรรม​วชิรา​จารย์​ รศ.ดร.

รักษาการผู้อำนวยการ มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

๐๙๒ – ๖๙๔ – ๘๘๘๓

รศ.ดร. เวทย์ บรรณกรกุล

ผู้รับผิดชอบโครงการ

๐๘๑ – ๙๔๓ – ๒๖๖๕

ป้ายชื่อทางเข้ามหาวชิราลงกรณ

>>> https://goo.gl/maps/Gvg6QCLbeALD7huP7

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง