เตรียมร่วมบุญ ครบ ๑ ปี วิทยาลัยบาลีเถรวาท ศากยบุตรสามเณรสีหะ

เตรียมร่วมบุญ ครบ ๑ ปี
๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕
วิทยาลัยบาลีเถรวาท
ศากยบุตรสามเณรสีหะ
<<<>>>
กำลังจะได้ถนนลาดยางใหม่ แต่ไม่เคยลืมพระคุณถนนดิน ที่เคยเดิน
ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมบุญพิธีฉลองถนนใหม่ “เทพประทานวิถี” ในวันครบรอบ ๑ ปี แห่งการสร้างและพัฒนาสัปปายสถานศึกษาคัมภีร์บาลีเถรวาท และฝึกอบรมจิตเจริญปัญญา Pali English Program สำหรับสามเณร “ศาสนทายาท” เป็นแห่งแรกในประเทศไทย
๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง