“เต็มหรือยังครับ” “ยังสมัครทันไหม”?

“เต็มหรือยังครับ”

“ยังสมัครทันไหม”?

เป็นคำถาม ที่ผู้ปกครองโทรเข้ามาสอบถามตลอด ๓ วันที่ผ่านมา และเป็นคำทักทายต้น ๆ เมื่อผู้ปกครองนำเด็กมาสมัครถึงที่ตั้งโครงการ

เปิดรับอย่างเป็นทางการ ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ยอดรวมเปิดรับ ๓ วัน ๒๗ คน โทรศัพท์จองสิทธิ์ อีก ๑๓ คน น้อง ๆ อัจฉิริยะ Super 10 ๓ คน ยอดรวมเปิดรับ ๓ วัน จำนวน ๔๓ คน จากที่ตั้งเป้า บรรพชาสามเณร ๑๐๐ รูป อาจจะเต็มก่อนกำหนด ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๖

ยิ่งผู้ปกครอง นำเด็ก ๆ ลูกหลาน มาเห็นศากยบุตรสามเณรสีหะ ที่บรรพชา ฝึกอบรมอยู่ก่อน ๑๓ รูป ทำวัตรสวดมนต์ ให้พร ๓ ภาษา Pali Thai English ยิ่งอยากให้ลูก ๆ รีบบวช เข้ามาศึกษาในหลักสูตร “เตปิฏกบาลีศากยสีหะ “

ผู้ปกครองหลายท่าน เห็นว่า ที่นี่ ไม่ได้สร้างคนทำงานพระศาสนาในอนาคตเท่านั้น แต่ที่นี่ จะสร้างอนาคตที่ดี ให้กับลูกหลาน ให้กับเด็กทุก ๆ คน

โครงการเตรียมความพร้อม “ศากยบุตรสามเณรสีหะ” เพื่อเข้าสู่การศึกษาคัมภีร์บาลีเถรวาท กัจจายนะ ปทรูปสิทธิ ฯลฯ พร้อมทั้งปรับพื้นฐานวิชาสามัญที่สำคัญและจำเป็นในการศึกษาวิชาทั่วไป

จัดเพื่อให้ศากยบุตรสามเณรสีหะ และยุวชนจะได้ใกล้ชิดกับพระพุทธศาสนา มีความรักความศรัทธาต่อพระรัตนตรัย มีพื้นฐานการดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องตามหลักพุทธวิธี ด้วยหลักสูตรการพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบ จากสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยและเข้าใจง่าย โดยจะได้รับการอบรมดูแลจากพระอาจารย์อย่างใกล้ชิด อีกทั้งบุตรหลานจะได้ใช้เวลาว่างในช่วงปิดภาคเรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ศากยบุตรสามเณรสีหะ และยุวชนที่เข้าร่วมโครงการ จะได้ฝึกฝนอบรมตนเอง ให้เป็นผู้มีวินัย มีความเคารพ มีความอดทน มีอุปนิสัยกิริยามารยาทอันงดงาม มีความกตัญญูกตเวที ตลอดจนมุ่งเน้นการฝึกสมาธิ สวดมนต์เจริญภาวนาให้มีจิตใจที่ผ่องใส มีสติ ปัญญา ซึ่งเป็นพื้นฐานที่มั่นคงของบุตรหลานที่จะเติบโตขึ้นเป็นทั้งคนเก่งและคนดีในอนาคต อีกทั้งกุศลผลบุญนี้ ย่อมบังเกิดขึ้นแก่บิดามารดาและผู้สนับสนุนการบรรพชาสามเณร “ศากยบุตรสามเณรสีหะ” ทุกคน

มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย ตระหนักถึงความสำคัญของการปลูกฝังศีลธรรม จรรยา สัมมาปฏิบัติ แก่เยาวชนของชาติ โดยเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในจารีตประเพณี จึงได้จัดโครงการบรรพชาภาคฤดูร้อน “ศากยบุตรสามเณรสีหะ” เพื่อให้เป็นแนวทางในการสร้างศาสนทายาทสืบทอดพระสัทธรรมให้ดำรงมั่น คู่สถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ตลอดไป

สนับสนุนอุปถัมภ์โครงการ

ธนาคารกรุงไทย สาขากำแพงแสน

ชื่อบัญชี : กองทุนพัฒนาศากยบุตรสามเณรสีหะ

เลขที่บัญชี : 726-0-74493-6

สมัคร​ได้แล้วบัดนี้​ จนถึง​ ๒๕​ มีนาคม​ ๒๕๖๖​

ติดต่อสอบถาม

พระธรรม​วชิรา​จารย์​ รศ.ดร.

รักษาการผู้อำนวยการ มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

๐๙๒ – ๖๙๔ – ๘๘๘๓

รศ.ดร. เวทย์ บรรณกรกุล

ผู้รับผิดชอบโครงการ

๐๘๑ – ๙๔๓ – ๒๖๖๕

ป้ายชื่อทางเข้ามหาวชิราลงกรณ

>>> https://goo.gl/maps/Gvg6QCLbeALD7huP7

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง