เทวดา ดลใจ ให้มาทำบุญ

เทวดา ดลใจ

ให้มาทำบุญ

ผมได้รับการติดต่อทางโทรศัพท์ ๒ – ๓ ครั้ง จากพี่สำราญ แสนยศ (พี่สำราญ เคยมาทำบุญที่โครงการสร้างมหาวชิราลงกรณ ฯ เมื่อ ๒๙ เมษายน ที่ผ่านมา) ได้ปรารภว่า ครอบครัวคุณหมอ นายแพทย์ศักดิพล เหรียญธีรศักดิ์ ผู้วายชนม์ ประสงค์จะนำปัจจัยที่คนมาช่วยงานอุทิศให้คุณหมอ อยากทำบุญเกี่ยวกับมูลนิธิการกุศล สนับสนุนการศึกษาพระสงฆ์สามเณร

พี่สำราญ แสนยศ หรือพี่ ส. แสนยศ เปรียญ ก็ได้แนะนำคณะญาติคุณหมอให้รู้จักที่นี่ การศึกษาคัมภีร์บาลีเถรวาท ของศากยบุตรสามเณรสีหะ มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย จึงได้นัดกำหนดวันเดินทางจากชลบุรี และญาติ ๆ พี่น้องคุณหมอจากทั้ง กรุงเทพ และอเมริกา ให้เดินทางมาที่นี่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

เมื่อคณะเดินทางมาถึงแล้ว เห็นโครงการ วัตถุประสงค์ วิธีการสร้างศาสนทายาทเพื่อรองรับงานพระพุทธศาสนาในอนาคต เห็น ฟัง การสวดสาธยาย อนุโมทนา ให้พร ๓ ภาษา Pali Thai English จบแล้ว ได้ทำบุญ ๑๐๖,๖๐๘ บาท ให้เปิดบัญชีการศึกษาบาลีโดยนายแพทย์ศักดิพล เหรียญธีรศักดิ์ เพื่อ ญาติ ๆ จะได้นำปัจจัยฝากเข้าบัญชีนี้ เพิ่มทุนให้เรื่อย ๆ

หลังทำบุญแล้ว ระหว่างทานข้าว สนทนาพูดคุยปรารภบุญ พี่สำราญ พูดให้ญาติ ๆ คุณหมอ ได้เกิดปีติแช่มชื่นบุญ “… เทวดา นำพาพวกเรา ให้รู้จักกัน แล้วเทวดาก็ดลใจให้พวกเรามาทำบุญ ที่นี่ … “

สาธุ สาธุ

ขอเทวดานายแพทย์ศักดิพล เหรียญธีรศักดิ์ จงอนุโมทนาบุญนี้ด้วยเทอญ ฯ

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง