เนิน ก็ปรับให้ต่ำ ลุ่มก็ถมให้เสมอกัน หากหลวงพ่อยังอยู่ ยังมีแรง ก็จะไปดูอีก

“เนิน ก็ปรับให้ต่ำ ลุ่มก็ถมให้เสมอกัน”

“หากหลวงพ่อยังอยู่ ยังมีแรง ก็จะไปดูอีก”

พรอันแสนประเสริฐ จากหลวงพ่อพระเทพสุธรรมญาณ ท่านผู้ทรงไว้ซึ่งเมตตาธรรม เป็นพระมหาเถรปูชนียาจารย์ชาวสงขลา ท่านอาจารย์เจ้าคุณพระธรรมวชิราจารย์ ดร.อนันต์ ดร.ภัสส์กุญช์ โสภณอนันต์กิจ ไปกราบถวายสักการะเนื่องในอายุวัฒนมงคล ๙๓ ปี พรรษา ๗๓ เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ ณ วัดชัยมงคล พระอารามหลวง จังหวัดสงขลา

ท่านอาจารย์เจ้าคุณพระธรรมวชิราจารย์ ได้ถวายรายงานโครงการสร้างมหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย โครงการสร้างวัดสุวรรณมาลาโสภณอนันต์กิจ และโรงพยาบาลศากยบุตรโสภณอนันต์กิจ ที่หลวงพ่อเจ้าคุณพระเทพสุธรรมญาณได้มอบปัจจัยอุปถัมภ์ ๓ ล้าน ๑ แสนบาท

ในส่วนพื้นที่โครงการสร้างวัดและโรงพยาบาล มีพื้นที่ประมาณ ๕ ไร่ เป็นบ่อ ที่เจ้าของเดิมลอกหน้าดิน จำเป็นต้องถมปรับดินให้เสมอกัน หลวงพ่อเจ้าคุณมีเมตตาให้นำปัจจัยที่ท่านมอบไว้มาดำเนินการได้เลย

“… ค่อย ๆ หาเจ้าภาพเป็นรายคันรถพ่วงไปเรื่อย ๆ…”

“… หลวงพ่อจะช่วยหาไปสมทบ…”

“…หากหลวงพ่อยังอยู่ ยังมีแรง ก็จะไปดูอีก…”

ท่านอาจารย์เจ้าคุณ นำคำพูดหลวงพ่อมาเล่าให้ฟัง ปลื้มปีติน้ำตาไหล ท่านเป็นพระมหาเถระในวัยชราภาพมากแล้ว

ความจริงแล้ว ท่านควรให้ศิษย์เก็บปัจจัยไว้ดูแลรักษากายสังขารของท่าน ปีที่ผ่านมา ท่านให้ลูกศิษย์ถอนบัญชีเงินส่วนตัวทั้งหมดมาทำบุญที่นี่ ลูกศิษย์ท่านเล่าให้ฟังในคราวท่านมาทำบุญเมื่อ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ ว่า

“… ให้ถอนบัญชีส่วนตัวให้หมด เอาไปทำบุญ…”

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง