เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ รุ่นที่ ๒/๒๕๖๗ ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ – มีนาคม ๒๕๖๗ รับจำนวน ๕๐ รูปเท่านั้น

ศากยบุตรสามเณรสีหะ

มหาวชิราลงกรณ

บาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

สำหรับผู้ปกครอง ที่สอบถามข้อมูลประกอบการตัดสินใจ เพื่อนำบุตรหลานของท่านเข้าศึกษาในหลักสูตร “เตปิฏกบาลีศากยสีหะ” Pali English Program เริ่มต้นด้วย Mini English Program

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ รุ่นที่ ๒/๒๕๖๗ ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ – มีนาคม ๒๕๖๗ รับจำนวน ๕๐ รูปเท่านั้น – ต้องเป็นยุวชนชายไทย – จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ – มีอายุไม่เกิน ๑๓ ปี ต้องเข้าศึกษาอบรมตามที่กำหนด ดังนี้

๑. ต้องผ่านการฝึกอบรมศีลธรรม จรรยา สัมมาปฏิบัติ ตามโครงการมหาวชิราลงกรณ ฯ อย่างน้อย ๑๕ วัน

๒. ต้องผ่านการฝึกอบรม “อารักขกัมมัฏฐาน” ฝึกสมาทานธุดงควัตร การอยู่ป่าช้าเป็นวัตร ตามหลักสูตร อารักขกัมมัฏฐาน ๗ วัน ณ ภูถ้ำพระ เทือกเขาภูพาน หลักสูตรอาจารย์พระมหาสุภา ชิโนรโส

๓. ต้องสวดสาธยายกัจจายนสูตร จบนามกัณฑ์ภายใน ๑ ปีแรกที่เข้าศึกษา

๔. ต้องฝึกอารักขกัมมัฏฐาน ตามกิจกรรมหลักสูตร ภาคเช้า เย็น

๕. ต้องสวดมนต์ ทำวัตรเช้าเย็น ๓ ภาษา Pali Thai English ได้ภายใน ๑ พรรษาแรก

๖. ศึกษารายวิชาภาคเรียน Mini English Program ตามที่กำหนดในแต่ละภาคเรียน

ก่อนจะโทรถามรายละเอียดอื่น ๆ โปรดสอบถามบุตรหลานท่านก่อนนะครับ หรือหากเด็ก ๆ บุตรหลานท่านตัดสินใจเองไม่ได้ ขอท่านได้โปรดให้ดูภาพกิจกรรมต่าง ๆ ใน Facebook Wate Bunnakornkul ประกอบการตัดสินใจ

รุ่นที่ ๑/๒๕๖๖ จำนวน ๕๗ รูป ได้ผ่านการพิสูจน์ทดลองใช้หลักสูตร ฝึกฝนอบรม “อารักขกัมมัฏฐาน” ทุกรูป รุ่นที่ ๑ ทำได้ รุ่นที่ ๒ ต้องเข้มข้นกว่าเดิม

ที่นี่ มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง