เพื่ออนาคตที่ดี ของลูกหลาน อาจารย์ ดร.พระมหาชิด วชิรญาโณ วัดนิคมผัง

เพื่ออนาคตที่ดี

ของลูกหลาน

อาจารย์ ดร.พระมหาชิด วชิรญาโณ วัดนิคมผัง ๑๖ ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ท่านเคยโอนปัจจัยร่วมทำบุญสมทบสร้างมาตั้งแต่เริ่มต้น วันนี้ พาคณะสามเณรลูกศิษย์ มาเยี่ยมชมโครงการ และได้ฝากฝังให้เป็นศากยบุตรสามเณรสีหะ ๑ รูป เพื่อสร้างฝันเรียนคัมภีร์บาลี หลักสูตร Pali English Program

สิ่งสำคัญ ท่านอยากเห็นหลักสูตรบาลี ที่มีการบริหารจัดการ วัดผล ประเมินผลตามวุฒิภาวะผู้เรียน ไม่ใช่ตัดสอบได้สอบตก และอยากให้ลูกหลานได้ศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติควบคู่ปฏิบัติ ไปตามลำดับวัยของเด็ก

ก่อนกลับ ท่านได้มอบปัจจัยอุปถัมภ์โครงการ ๑๐,๐๐๐ บาท

กราบสาธุ สาธุ อนุโมทนาบุญครับ

ที่นี่ มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย มีภาระกิจเป้าหมาย เพื่อ ผลิตศาสนทายาทที่มีศักยภาพเผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในโลกอนาคต โดยมีวัตถุประสงค์ คือ

๑. จัดการศึกษาคัมภีร์บาลีโบราณ และวิชาพื้นฐานการศึกษาทั่วไป พร้อมทั้งฝึกอบรมกรรมฐานสำหรับสามเณรและเยาวชน

๒. จัดการศึกษาคัมภีร์โบราณ “หลักสูตรเตปิฏกบาลีศากยสีหะ” ศึกษาบาลีพระไตรปิฎก หลักสูตร Pali English Program ตั้งแต่ขั้นพื้นฐานมัธยมศึกษา แลระดับปริญญาตรี – โท – เอก

๓. เป็นแหล่งอนุรักษ์ ศึกษาวิจัย เผยแผ่คัมภีร์บาลีโบราณมรดกของชาติ

ร่วมบุญบารมี : ธ.กรุงไทย สาขาศาลายา มูลนิธิสถาบันบาฬีศึกษาพุทธโฆส เลขที่ : 459-0-68567-1

ติดต่อสอบถาม

พระธรรม​วชิรา​จารย์​ รศ.ดร.ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร

๐๙๒ – ๖๙๔ – ๘๘๘๓

รศ.ดร. เวทย์ บรรณกรกุล

๐๘๑ – ๙๔๓ – ๒๖๖๕

แม่ชีจิราภรณ์ ชวะศิริ

๐๖๒ – ๒๖๒ – ๒๖๙๓

ป้ายชื่อทางเข้ามหาวชิราลงกรณ

>>> https://goo.gl/maps/Gvg6QCLbeALD7huP7

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง