เมตตาธรรมหลวงปู่ กราบสาธุ สาธุ ในเมตตาหลวงปู่แผ้ว ปวโร

เมตตาธรรมหลวงปู่

เมื่ออาจารย์เจ้าคุณ พระธรรมวชิราจารย์ เริ่มเขียนโครงการ ได้นำความเรียนท่านพระอาจารย์โก๋น พระอธิการสมศักดิ์ อินฺโท เจ้าอาวาสวัดรางหมัน ขอความอุปถัมภ์ที่พักสำหรับพระสงฆ์ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด เป็นเวลา ๗ วัน ท่านพระอาจารย์โก๋น จึงได้นำเรียนหลวงปู่แผ้ว ปวโร ท่านเห็นเป็นโครงการที่มีประโยชน์ ได้สร้างและพัฒนาพระสงฆ์ให้มีความรู้ มีทักษะในการเป็นพระวิทยากร และพระพี่เลี้ยง หลวงปู่สนับสนุนเต็มที่ ท่านให้จัดที่พักอย่างเพียงพอ ทั้งยังให้ทางวัดจัดอาหารมาสมทบถวายภัตตาหารเพล วันละ ๑ อย่าง

กราบสาธุ สาธุ ในเมตตาหลวงปู่แผ้ว ปวโร

โครงการอบรมเสริมทักษะความรู้พระวิทยากร พระพี่เลี้ยง ณ มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย พระสงฆ์จากทั่วประเทศ ๗๘ รูป เริ่มลงทะเบียนเข้าที่พัก ลงทะเบียนวันนี้ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป

ในวันที่ ๖-๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖ มีโครงการฝึกอบรมพระธรรมวิทยากร/พระพี่เลี้ยง จำนวน ๗๘ รูป

จึงขอเชิญร่วมสนับสนุนเป็นเจ้าภาพ

ถวายภัตตาหารเช้า เวลา ๐๗.๓๐ น. ๒,๐๐๐ บาท

ถวายภัตตาหารเพล เวลา ๑๑.๐๐ น. ๗,๐๐๐ บาท

และถวายน้ำปานะ เวลา ๑๖.๓๐ น. และ เวลา ๒๑.๐๐ น. ๒,๐๐๐ บาท

ร่วมรับเป็นเจ้าภาพภัตตาหารเช้า-เพล-น้ำปานะ

วันละ ๑๑,๐๐๐ บาท

หรือตามกำลังศรัทธา

ท่านใดมีความประสงค์จะทำบุญวันสำคัญ

เช่น วันเกิด วันครบรอบต่าง ๆ

จองเป็นเจ้าภาพประจำวันทุกปีตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไป

ขอทราบรายละเอียด จองเป็นเจ้าภาพประจำหรือนำอาหารร่วมสมทบประจำวัน

ติดต่อสอบถาม ได้ที่ เบอร์โทร. 0856664524 /

ID-LINE : 0856664524

บริจาคได้ที่ ธ.กรุงไทย สาขาศาลายา

ชื่อบัญชี “กองทุนภัตตาหารศากยบุตร”

เลขบัญชี ๔๕๙-๐-๘๑๐๐๖-๙

@ ท่านที่บริจาคเข้ากองทุนภัตตาหารศากยบุตร ๒,๐๐๐ บาท

รับพระกริ่งศากยบุตร รุ่น ปฐมสีหราช ๑ องค์

ผู้รับผิดชอบโครงการ

พระธรรมวชิราจารย์ รศ.ดร.

๐๙๒ – ๖๙๔ – ๘๘๘๓

รศ.ดร. เวทย์ บรรณกรกุล

๐๘๑ – ๙๔๓ – ๒๖๖๕

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง