เมื่อวานนี้ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕ถวายเพิ่มอีก ๒ แปลงครบ ๙ ไร่

เมื่อวานนี้
๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕
ถวายเพิ่มอีก ๒ แปลง
ครบ ๙ ไร่
<<<>>>
พระอาจารย์วีระ ธมฺมวิริโย และคณะญาติธรรมชาวสิงคโปร์ มอบถวายโฉนดที่ดินเพิ่มอีก ๒ แปลง ครบ ๙ ไร่ รวมที่ดิน ๑๘ ไร่ พื้นที่สีเขียว เพื่อศากยบุตรสามเณรสีหะ
ระยะที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ พัฒนาพื้นที่และปลูกต้นไม้
ระยะที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นต้นไป เริ่มโครงการ ธัมมเวสกวัน
“ธัมมเวสกวัน”
(อ่านว่า ทำ – มะ – เว – สะ – กะ – วัน)
สวนป่าเรือนแห่งพระธรรม โพธิญาณสุเมธานุสรณ์ โดย สิงคโปร์ ฟายเออร์ฟลายมิชชั่น Dhammavesakavan BodhinyanaSumedhanusorn by Singapore Firefly Mission
บนเนื้อที่ ๑๘ ไร่ ที่ดินจำนวน ๙ ไร่ บริจาคโดย ดร.ภัสส์กุญช์ โสภณอนันต์กิจ ออกแบบเป็นที่พักเหล่าศากยบุตรสามเณรสีหะ จำนวน ๙ ไร่ บริจาคโดยพระอาจารย์วีระ ธมฺมวิริโย และคณะญาติโยมชาวสิงคโปร์ ออกแบบเป็นกลุ่มอาคารบ้านพักครูและผู้ปฏิบัติธรรม
ท่านอาจารย์เจ้าคุณพระเทพสุวรรณเมธี นำท่านพระอาจารย์วีระ ธมฺมวิริโย เดินสำรวจการปรับภูมิทัศน์ แม้โครงการสร้างจะเริ่มในปี ๒๕๖๗ การงานปรับพื้นที่ เตรียมดิน น้ำ เพื่อปลูกต้นไม้ ให้เริ่มเลย “ปลูกต้นไม้ ยิ่งเร็ว ยิ่งดี”

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง