เราจะสร้างสัปปายสถานที่ดีที่สุด เพื่อศาสนทายาทลูกหลานเรา

เราจะสร้างสัปปายสถานที่ดีที่สุด

เพื่อศาสนทายาทลูกหลานเรา

ภาพเด็ก ๆ ทำบุญตักบาตรสามเณรเล็ก ๆ เมื่อเติบใหญ่ สามเณรและเด็ก ๆ เหล่านี้ จักเป็นผู้อุปถัมภ์กันและกัน รับภาระงานศาสนาต่อจากรุ่นเรา

มหาวชิราลงกรณ

บาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

ที่นี่ เป็นดินแดนอารยเกษตร เขตอารยชน ทุกตารางนิ้ว ต้องเป็นไปเพื่อสร้างศาสนทายาท สำหรับเด็กและยุวชนคนของพระบรมศาสดา

ภาพชุดที่ ๕

ภาคเช้า ทำบุญอิ่มธรรม

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ศากยบุตรสามเณรสีหะ ๑๓ รูป พบกองทัพยุวชนคนของพระบรมศาสดา ๒๖๐ คน เพื่อสร้างเสริมยุวชน คนของพระบรมศาสดา ให้เป็นผู้มีศีลธรรม จรรยา สัมมาปฏิบัติ ครั้งที่ ๒

“… สามเณร และเด็ก ๆ คือ ทรัพยากรที่มีค่าที่สุดในประเทศนี้…” คุณลุงคนหนึ่งกล่าวไว้ ตั้งแต่เริ่มโครงการสร้างโรงเรียนศากยบุตรสามเณรสีหะ

ขออนุโมทนาบุญ

พันโท ดร.ไพโรจน์ พนารินทร์

ผู้อุปถัมภ์ตลอดงาน

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง