เรื่องเทวดา ใครไม่เชื่อ ก็เป็นเรื่องของเขา..หลวงพ่อเจ้าคุณ ฯ สอนไว้

“… เรื่องเทวดา ใครไม่เชื่อ

ก็เป็นเรื่องของเขา…”

หลวงพ่อเจ้าคุณ ฯ สอนไว้

คืนวันที่ ๕ ธันวาคม อาจารย์พระครูปิยธรรมวิเทศ (ปสัณห์ ปิยธมฺโม ป.ธ.๔) เจ้าอาวาสวัดพระมหาชนก บ้านพลังเพียร เมืองกริฟฟิน รัฐจอร์เจีย สหรัฐอเมริกา ท่านมาค้างคืนจำวัดที่โครงการสร้างมหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

วันนี้ ๖ ธันวาคม ท่านกำหนดทำพิธีปักหมุดไม้มงคล โปรยข้าวตอกดอกไม้ เพชรนิลจินดาแก้วสารพัดนึก ในบริเวณพื้นที่่ก่อสร้าง “อุปัฏฐานศาลาพระราชวชิรเวที (พระมหาบรรจบ ขนฺติโก)” ศาลาสำหรับปฏิบัติกัมมัฏฐานของพระสงฆ์และศากยบุตรสามเณรสีหะ และเป็นที่จัดกิจกรรมศีลธรรม จรรยา สัมมาปฏิบัติ สำหรับเด็กและยุวชน

เมื่อคืนท่านเข้าพบอาจารย์เจ้าคุณพระธรรมวชิราจารย์ ปรึกษาเตรียมงานที่จะจัดวันนี้ และได้สนทนาถึงเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นที่นี่ สนทนาถึงหลวงพ่อเจ้าคุณพระราชวชิรเวที ที่ท่านมารักษาที่ดินผืนนี้ไว้ และมีเสียงนิมิตที่คอยย้ำเตือนท่านไว้ตลอด ๑๕ ปี ไม่ต้องสร้างอะไรทั้งสิ้น ให้ปลูกต้นไม้อย่างเดียว คนมีศักดิ์จะมาสร้างเอง

ท่านอาจารย์พระครูปิยธรรมวิเทศ เล่าว่า ได้พบกราบไหว้หลวงพ่อพระราชวชิรเวที ได้สนทนากับท่านหลายเรื่อง หลวงพ่อเจ้าคุณ ฯ ได้บอกได้สอนว่า “เรื่องเทวดา ใครไม่เชื่อ ก็เป็นเรื่องของเขา เราเคารพนับถือเทวดาในฐานะเพื่อนร่วมสังสารวัฏ นับถือคุณงามความดีของเขาที่ทำให้เกิดเป็นเทวดา เอาเทวดามาเป็นเครื่องเตือนใจ เป็นเทวดานุสสติ เราต้องนับถือเทวดาแบบคนมีปัญญา ไม่เชื่ออย่างงมงาย”

หลังจากสนทนาพูดคุยปรึกษางานกันจนถึง ๒๑.๑๒ นาที ท่านอาจารย์พระครูปิยธรรมวิเทศ ได้ขอตัวออกไปทำวัตรสวดมนต์เย็น เจริญจิตตภาวนา ณ บริเวณที่จะก่อสร้างอุปัฏฐานศาลาพระราชวชิรเวที

ผมไม่รู้ว่า ท่านปฏิบัติกัมมัฏฐาน ถึงกี่ทุ่ม กี่ยาม ง่วงนอนก่อน ขออนุญาตท่านเก็บภาพบุญนี้มาฝากสาธุชน

ขอกราบขอบพระคุณ และขออนุโมทนาบุญ ท่านอาจารย์พระครูปิยธรรมวิเทศ ในกุศลเจตนาอุปถัมภ์โครงการสร้างศาสนทายาทเพื่อการรักษาสืบทอดเผยแผ่พระศาสนาให้ยั่งยืนสืบไป

ร่วมบุญบารมี : ธ.กรุงไทย สาขาศาลายา มูลนิธิสถาบันบาฬีศึกษาพุทธโฆส เลขที่ : 459-0-68567-1

ติดต่อสอบถาม

พระธรรม​วชิรา​จารย์​ รศ.ดร.ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร

รักษาการผู้อำนวยการมหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

๐๙๒ – ๖๙๔ – ๘๘๘๓

รศ.ดร. เวทย์ บรรณกรกุล

๐๘๑ – ๙๔๓ – ๒๖๖๕

แม่ชีจิราภรณ์ ชวะศิริ

๐๖๒ – ๒๖๒ – ๒๖๙๓

ป้ายชื่อทางเข้ามหาวชิราลงกรณ

>>> https://goo.gl/maps/Gvg6QCLbeALD7huP7

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง