แต่งตั้งให้ พระครูสิทธิสรคุณ (ธรรมทศ ขนฺติพโล) น.ธ. เอก ป.ธ.๔

วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๕

พระธรรมวชิราจารย์ รศ.ดร. (สุชาติ กิตฺติปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดสุวรรณาราม รองเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร ประธานดำเนินการสร้างมหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย ได้เมตตาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธีมอบตราตั้งฐานานุกรม

สืบเนื่องจาก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามมินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ มีพระบรมราชโองการ ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๕ โปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ พระเทพสุวรรณเมธี เป็นพระราชาคณะชั้นธรรม มีนามว่า พระธรรมวชิราจารย์ สถิต ณ วัดสุวรรณาราม กรุงเทพมหานคร มีฐานานุศักดิ์ ตั้งฐานานุกรมได้ ๖ รูป

ในการนี้ พระธรรมวชิราจารย์ จึงตั้งให้ พระครูสิทธิสรคุณ (ธรรมทศ ขนฺติพโล) น.ธ. เอก ป.ธ.๔ พุทธศาสตรมหาบัณฑิต อายุ ๔๔ พรรษา ๒๔ ปี เจ้าอาวาสวัดตะโก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็น พระครูปลัดจริยวัฒน์

ท่านอาจารย์พระครูปลัดจริยวัฒน์ เป็นศิษย์เก่า มจร วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม ติดตามรับใช้สนองงานในเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ อดีตเจ้าคณะใหญ่หนกลาง มาเป็นเวลานาน

ท่านเป็นพระสงฆ์ที่สนับสนุนการศึกษาพระปรัยัติธรรมและอุปถัมภ์โครงการสร้างมหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย มาตั้งแต่ต้น

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง