แม้จะเป็นพระมหาหนุ่ม ๆ ท่านก็สร้างบารมีธรรม

ท่านตั้งใจมาช่วย
แม้จะเป็นพระมหาหนุ่ม ๆ
ท่านก็สร้างบารมีธรรม

<<<>>>
“… ในวันคล้ายวันเกิดเมื่อ ๒๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕
อาตมาตั้งใจจะขอชวนคณะศิษย์ญาติมิตรที่นับถือร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสร้างอาคารเรียนโรงเรียนศากยบุตรสามเณรสีหะ วิทยาลัยบาลีเถรวาท มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ.นครปฐม ด้วยกัน ไว้เป็นศาสนสถานให้น้องๆสามเณรได้มีที่เรียนหนังสือ ได้เป็นกำลังพระศาสนาสืบต่อไปในภายภาคหน้า ทำบุญกองละ ๑,๐๐๐ บาท หรือจะตามกำลังศรัทธา ตามอัธยาศัย ทำบุญอย่าให้เดือดร้อนตน อย่าให้เดือดร้อนผู้อื่น
สำหรับท่านที่ร่วมทำบุญผ้าป่า ๑ กอง ขออนุญาตมอบพระผงจำปีเมืองกรุงฯ “เมตตาศิษย์” หน้ากากทองเทวฤทธิ์ ที่สร้างไว้เมื่อปีที่แล้ว จำนวน ๕๐๐ องค์
เปิดรับเจ้าภาพกองบุญตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๕ นะ
ท่านใดจะร่วมบุญ มาติดต่อที่วัด หรือไม่สะดวกแจ้งเจ้าหน้าที่เฟสนี้นะ Surasak Kaewket Chaichana Jrs
ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ทำบุญด้วยกันในครั้งนี้
ส่วนปีหน้าในวันนั้น ใครว่างไม่ติดภารกิจอะไร ก็ขอเชิญไปทำบุญทอดผ้าป่าด้วยกันนะ
ขออานิสงส์นี้ ให้ทุกท่านมีลาภผลพูนทวี ร่มเย็นเป็นสุข มีลูกหลานที่ดีเป็นที่พึ่งได้ มีปัญญาเป็นเครื่องนำทางให้สำเร็จสมปรารถนาทุกประการ เทอญ …
พระมหาอิสระ ญาณิสฺสโร
วัดดาวดึงษาราม กรุงเทพมหานคร
๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔

<<<>>>
ท่านอาจารย์พระมหาอิสระ ญาณิสฺสโร (พระอาจารย์แทน วัดดาวดึงษาราม) ประธานมูลนิธิพระอินทร์อุปถัมภ์ รับเป็นภาระประธานดำเนินการหาทุนสร้าง
กำหนดพิธีวางศิลาฤกษ์ และยกเสาอาคารชั้นที่ ๑ จำนวน ๕๐ ต้น ๆ ละ ๓๐,๐๐๐ บาท ในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
ขอเชิญศิษยานุศิษย์ และสาธุชน ร่วมบุญสร้างเป็นเจ้าภาพอุปถัมภ์จำนวน ๓๓ เมตร ๆ ละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท หรือบริจาคตามศรัทธา
เพื่อสาธารณูปการ โดยมูลนิธิพระอินทร์อุปถัมภ์
ธนาคารกรุงไทย 157-0-23852-9
โอนร่วมทำบุญแล้วโทร. 0618289494

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง