โครงการอุปสมบทหมู่ (ณ อุโบสถวัดรางหมัน) และฝึกอบรมพระกัมมัฏฐานพระนวกะ ๑๐๘ รูป

น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

โครงการอุปสมบทหมู่ (ณ อุโบสถวัดรางหมัน) และฝึกอบรมพระกัมมัฏฐานพระนวกะ ๑๐๘ รูป ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ เนื่องในวาระอายุวัฒนมงคล ๑ ศตวรรษ อายุครบ ๑๐๐ ปี พระราชมงคลวชิราคม (หลวงปู่แผ้ว ปวโร วัดรางหมัน) ระหว่างวันที่ ๒๓ ตุลาคม ถึง ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

๒๓ -​ ๒๗​ ตุลาคม ๒๕๖๕ นาคเข้าค่ายฝึกอบรมเตรียมความพร้อม ณ มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ ทำขวัญนาค ณ วัดรางหมัน

๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๕ บรรพชาเป็นสามเณร ณ วัดรางหมัน

๓๐​ ตุลาคม ๒๕๖๕ อุปสมบท ณ อุโบสถวัดรางหมัน

๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ทำบุญฉลองพระนวกะ ณ วัดรางหมัน

๑ -​ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ปฏิบัติกัมมัฏฐาน ณ มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

ด้วยพระเมตตาพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และด้วยเมตตาของท่านเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ที่มีต่อการสืบสาน รักษา ต่อยอด การศึกษาพระบาลีและพระพุทธศาสนา พระราชทานอุปถัมภ์ตำราเรียน ภัตตาหาร การก่อสร้าง อาคารเรียน ที่พัก หอฉัน หอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการสร้างมหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย ทั้งยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้มีกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาและปฏิบัติพระกัมมัฏฐานสำหรับพระสงฆ์และประชาชนทั่วไป

ปวงข้าพระพุทธเจ้า

มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

ขอน้อมรับพระมหากรุณาธิคุณ และจะปฏิบัติหน้าที่ เพื่อสนองพระราชศรัทธาที่ทรงพระเมตตา อย่างหาที่สุดมิได้

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง