โครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สำหรับชาวต่างชาติ

มหาวชิราลงกรณ

บาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

ธรรมนาวา “วัง”

หลักปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์

๑๗ มีนาคม ๒๕๖๗

ในปีพุทธศักราช ๒๕๖๗ ซึ่งเป็นปีมหามงคล ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๗๒ พรรษา มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย จึงกำหนดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติตลอดปี

โครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สำหรับชาวต่างชาติ (ศรีลังกา/จีน) และปฏิบัติพระกัมมัฏฐาน ตามแนวทางแห่งธรรมนาวา “วัง” คณะศากยบุตรสามเณรสีหะ และชาวศรีลังกา/จีน ณ มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย ๗-๒๖ มีนาคม ๒๕๖๗

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง