โชค ชะตา วาสนา สุข หรือ ทุกข์ ?

โชค ชะตา วาสนา

สุข หรือ ทุกข์ ?

อยู่เป็นสามเณร ในปกครองพระศรีสุทธิพงศ์ วัดชนะสงคราม ได้เรียนบาลีสนามหลวง ได้เรียนคัมภีร์บาลีสัททาวิเสส กัจจายนะ ปทรูปสิทธิ วุตโตทัย สุโพธาลังการ ได้อยู่รับใช้พระมหาเถระผู้หนักในคันถธุระ และวิปัสสนาธุระ ได้ร่วมสร้างสถาบันบาฬีศึกษาพุทธโฆส จนเป็นวิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส ได้ทำคัมภีร์ตำรา ได้เข้าเฝ้าองค์พระประมุขสงฆ์

เมื่อพระศรีสุทธิพงศ์ (สมเด็จพระพุทธชินวงศ์) จากไปตั้งแต่ปี ๒๕๖๒ ภาวะจิตใจ ณ ขณะนั้น “ใครจะพาคิด ใครจะพาทำ”

แต่… บัดนี้ ทำงานรับใช้พระมหาเถระอีกรูป พระธรรมวชิราจารย์ กลับเป็นงานต่อยอดอันแสนมหัศจรรย์ งานคัมภีร์ได้วนครบรอบมาทั้งหมด ทั้งงานปริวรรตแปลคัมภีร์ สร้างผลิตตำราเรียนบาลี สร้างสถาบันการศึกษาคัมภีร์บาลีเถรวาท จัดการศึกษาหลักสูตรบาลีเถรวาท หลักสูตรใหม่ Pali English Program เริ่มตั้งแต่วัยยุวชน

วันนี้ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ สุดพิเศษ อีกวัน งานยกร่างหลักสูตร “เตปิฏกบาลีศากยสีหะ” Pali English Program ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้แก้ไข ปรับปรุง เสร็จเรียบร้อย ท่านอาจารย์เจ้าคุณพระธรรมวชิราจารย์ จะได้นำเสนอตามขั้นตอนระเบียบมหาวิทยาลัย ต่อไป

นึกถึงงานที่เคยทำ งานที่กำลังทำ และงานที่จะทำในวันพรุ่งนี้

ที่นี่ โครงการสร้างมหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย มีแต่ความสุข

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง