โรงครัวพระ(เณร)ทำ ศากยบุตรสามเณรสีหะ

โรงครัวพระ(เณร)ทำ

วิชาการ วิชาชีพ วิชาชีวิต

ศากยบุตรสามเณรสีหะ

มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

หลวงพ่อเจ้าคุณพระธรรมวชิราจารย์ พาลูกเณรตัวน้อย ๆ สวดสาธยายทำวัตรเช้าเย็นภาษาบาลี – อังกฤษ หนูก็ทำได้ พาฝึกหัดอบรมกัมมัฏฐาน หนูก็ทำได้ พาปลูกต้นไม้ดูแลรักษา หนูก็ทำได้ พาลงน้ำปลูกบัว หนูยิ่งชอบ

โรงครัวชั่วคราวตลอดเกือบ ๒ ปี ลูก ๆ ศากยบุตรสามเณรสีหะก็ช่วยกันสร้าง

อีกไม่นาน ไม่เกิน ๑ ปี นับจากนี้ไป โรงครัวหอฉันสร้างด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ที่ทรงมีพระเมตตาต่อลูกหลานศากยบุตรสามเณรสีหะก็คงแล้วเสร็จ

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง