โรงเรียนการบิน ฝึกปฏิบัติกัมมัฏฐาน หลักสูตร ๑ คืน ๒ วัน โดยท่าน พลอากาศตรีพิทูร เจริญยิ่ง ผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน

มหาวชิราลงกรณ

บาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

โรงเรียนการบิน ฝึกปฏิบัติกัมมัฏฐาน หลักสูตร ๑ คืน ๒ วัน โดยท่าน พลอากาศตรีพิทูร เจริญยิ่ง ผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน นำ น.๑๕๒ เข้าอบรมฝึกปฏิบัติกัมมัฏฐาน ณ มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย สถานที่ฝึกอบรมจิต เจริญปัญญา สำหรับเยาวชน โครงการปฏิบัติธรรมของศิษย์โรงเรียนการบิน กำแพงแสน กองทัพอากาศ ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖ ปีนี้ เป็นรุ่นที่ ๒ ที่มารับการอบรม ที่นี่

<<<>>>

จากที่คิดฝันสร้างสัปปายสถานสำหรับสามเณร และเยาวชน ว่า ที่นี่ จะเป็นราชวิทยาลัยสำหรับสามเณรแห่งแรกในประเทศไทย เปิดสอนหลักสูตร “เตปิฏกบาลีศากยสีหะ” Pali English Program ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษา หลักสูตรต่อเนื่องจนถึงชั้นปริญญาเอก

ที่นี่ จะจัดการศึกษาบาลีพระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา ฯลฯ สร้างศาสนทายาท ตั้งแต่เยาว์วัย เพื่อให้เข้าถึงพระไตรปิฎกอย่างจริงจัง ฝึกอบรมจิต เจริญปัญญา ด้วยพระกรรมฐานเผยแผ่พระศาสนาสู่สากล International Pali Siha Samanera College สถานศึกษาสำหรับสามเณรแห่งแรกในประเทศไทย

งานฝึกอบรมจิตและเจริญปัญญา จัดโครงการปฏิบัติธรรม กิจกรรมศีลธรรม จรรยา สัมมาปฏิบัติ ที่ท่านอาจารย์เจ้าคุณพระธรรมวชิราจารย์ คิดฝัน จินตนาการ ออกแบบไว้ในภูมิสถาปัตย์ บัดนี้ สำเร็จประโยชน์แล้วทุกประการ

ร่วมบุญบารมี : ธ.กรุงไทย สาขาศาลายา มูลนิธิสถาบันบาฬีศึกษาพุทธโฆส เลขที่ : 459-0-68567-1

ติดต่อสอบถาม

พระธรรม​วชิรา​จารย์​ รศ.ดร.ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร

๐๙๒ – ๖๙๔ – ๘๘๘๓

รศ.ดร. เวทย์ บรรณกรกุล

๐๘๑ – ๙๔๓ – ๒๖๖๕

แม่ชีจิราภรณ์ ชวะศิริ

๐๖๒ – ๒๖๒ – ๒๖๙๓

ป้ายชื่อทางเข้ามหาวชิราลงกรณ

>>> https://goo.gl/maps/Gvg6QCLbeALD7huP7

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง