ให้ที่พัก ที่อาศัย ชื่อว่า “ให้ทุกอย่าง”

ให้ที่พัก ที่อาศัย

ชื่อว่า “ให้ทุกอย่าง”

สร้างเตียง ประจำที่พัก

ถวายศากยบุตรสามเณรสีหะ

ขอเชิญร่วมบุญอุปถัมภ์สร้างเตียงนอนถวายศากยบุตรสามเณรสีหะ และพระพี่เลี้ยง จำนวน ๗๐ รูป เตียงเหล็กสั่งทำพิเศษ หลังละ ๔,๗๐๐ บาท

เชิญ​บริจาค​สมทบตามศรัทธา

สนับสนุนอุปถัมภ์โครงการ

ธนาคารกรุงไทย สาขากำแพงแสน

ชื่อบัญชี : กองทุนพัฒนาศากยบุตรสามเณรสีหะ

เลขที่บัญชี : 726-0-74493-6

ในปีการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๖ ตั้งเป้าหมายโครงการที่วางแผนไว้ และได้ประกาศเจตนารมณ์ ให้สาธารณชนได้รับทราบมาตั้งแต่ต้น “รับเข้าศึกษาได้เพียงปีละ ๓๐ รูป” เท่านั้น​ แต่ขณะนี้​มีสามเณร​สมัครเข้าโครงการ​ ๖๐ รูป​

ท่านอาจารย์เจ้าคุณพระธรรมวชิราจารย์ และผม ตัดสินใจแล้ว รับศากยบุตรสามเณรสีหะที่กำลังฝึกปฏิบัติอารักขกัมมัฏฐาน ณ เทือกเขาภูพาน เข้าเป็นนักเรียนแห่งมหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย เรียนในหลักสูตร “เตปิฏกบาลีศากยสีหะ” Pali English Program ทุกรูป

ศากยบุตรสามเณรสีหะทุกรูป จากมหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม อบรมหลักสูตร “อารักขกัมมัฏฐาน” เตรียมความพร้อมเข้าสู่หลักสูตร เตปิฏกบาลีศากยสีหะ” เป็นเวลา ๗ วัน ๗ คืน ระหว่างวันที่ ๕ – ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ณ ภูถ้ำพระ ภูผาผึ้ง และป่าช้านาน้อย เทือกเขาภูพาน กาฬสินธุ์ ฝึกอบรมการสมทานธุดงควัตร และปฏิบัติพระกัมมัฏฐาน โดย พระมหาสุภา ชิโนรโส ป.ธ.๙ สามเณรนาคหลวงปี ๒๕๓๕

ติดต่อสอบถาม

พระธรรมวชิราจารย์ รศ.ดร.

รักษาการผู้อำนวยการ มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

๐๙๒ – ๖๙๔ – ๘๘๘๓

รศ.ดร. เวทย์ บรรณกรกุล

ผู้รับผิดชอบโครงการ

๐๘๑ – ๙๔๓ – ๒๖๖๕

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง