ให้ออกแบบโดยเร็ว เพื่อพระสงฆ์สามเณร ๒๐๐ รูป

ให้ออกแบบโดยเร็ว

เพื่อพระสงฆ์สามเณร

๒๐๐ รูป

ตั้งแต่เริ่มสร้างมหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย กลางปี ๒๕๖๔ พี่กรองแก้ว แก้วธนาวิทย์ เมื่อทราบเป้าหมายหลัก ๑ ใน ๓ ข้อ คือ สร้างและพัฒนาสัปปายสถาน เพื่อเป็นที่ศึกษาอบรมมูลกัมมัฏฐานสำหรับสามเณรและยุวชน ท่านจึงขอปวารณาเป็นเจ้าภาพสร้างมณฑลนฤพาน อุทยานลานธรรมพระกัมมัฏฐาน หาช่างมาออกแบบ ขนวัสดุมาตกแต่งประดับ ปลูกต้นไม้สวนร่มรื่นถวายทั้งหมด

พระสงฆ์สามเณร สาธุชน ได้ใช้ประโยชน์จากมณฑลนฤพาน อุทยานลานธรรมพระกัมมัฏฐาน แทบทุกตารางนิ้วที่ออกแบบและสร้างไว้

วันนี้ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ พี่กรองแก้ว แก้วธนาวิทย์ เข้ามาเยี่ยมชมโครงการ เมื่อทราบว่า ปีนี้ มีพระสงฆ์สามเณรจำพรรษาทั้งสิ้น ๘๑ รูป และในวันมหามงคล ๑๒ สิงหาคม เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จะมียุวชน ๑๑๖ คน บรรพชาเป็นสามเณร ปฏิบัติธรรมกัมมัฏฐาน เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ รวมเป็นพระสงฆ์สามเณรทั้งหมด ๑๙๗ รูป

“… ที่นั่ง ยืน เดิน ปฏิบัติธรรมกัมมัฏฐานสำหรับพระสงฆ์สามเณรเกือบ ๒๐๐ รูป ไม่เป็นที่สัปปายแล้ว โยมขอสร้างอุทยานลานธรรมกัมมัฏฐานเพิ่ม เพื่อให้เป็นที่สัปปายเพียงพอ ขอให้ท่านเจ้าคุณ และ น้อง ดร. ออกแบบโดยด่วน…”

“…วันที่ ๑๖ สิงหาคม นี้ โยมจะเข้ามาดู ให้ลงมือสร้างเลย…”

สาธุ สาธุ อนุโมทนาบุญ

พี่กรองแก้ว แก้วธนาวิทย์

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง