ให้เลือกเอา จะทำงานนี้ อย่างไร ?

ให้เลือกเอา

จะทำงานนี้ อย่างไร ?

ท่านอาจารย์เจ้าคุณพระเทพสุวรรณเมธี (สมณศักดิ์ ๒๕๖๔) ฯ พูดเตือนสติผมและคณะ อยู่บ่อยครั้ง ตลอด ๑ ปี ที่ผ่านมา

“ทำด้วยใจ ทำได้ทุกวัน”

“หากทำด้วยปัจจัย ก็ทำได้แค่บางวัน”

เป็นคำสอนที่พวกเรา ทำงานกันอย่างสนุกสนาน เพราะเราทำด้วยใจ ตลอด ๑ ปี

ภาพในโพสนี้

ผ่านมาแล้ว ๑ ปี

สิงหาคม ๒๕๖๔

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง