ไม่มีท่าน ไม่มีวันนี้

ไม่มีท่าน ไม่มีวันนี้
วิทยาลัยบาลีเถรวาท ศากยบุตรสามเณรสีหะ
เตรียมงานพิธีปรุงจั่วปั้นลม “เรือนไทยสงฆ์เสนาสน์ โสภณอนันต์กิจ” ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
หลังจากประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ การก่อสร้างได้ดำเนินการมาถึงจุดที่สูงที่สุดของการปรุงเรือนไทย คือ การปรุงจั่วปั้นลม จึงขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมอนุโมทนาบุญกับท่านเจ้าภาพ ในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๔๙ น. เป็นต้นไป
ดร.อนันต์ ดร.ภัสส์กุญช์ โสภณอนันต์กิจ ผู้ถวายที่ดินและปวารณาสร้างวัด และโรงพยาบาล ณ รางพิกุล กำแพงแสน นครปฐม เป็นเจ้าภาพอุปถัมภ์สร้างเรือนไทยสงฆ์เสนาสน์ โสภณอนันต์กิจ ๔,๑๑๑,๑๑๑ บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบเอ็ดบาทถ้วน)

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง