๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ฉันภัตตาหารเพล ณ บ้านท่านพันโท ดร.ไพโรจน์ พนารินทร์

พี่เห็นแล้ว ทั้งรู้สึกสงสาร

ทั้งเกิดปีติในอุตสาหะ

ศากยบุตรสามเณรสีหะ

จึงปวารณาถวายรถ ๑ คัน

พี่พันโท ดร.ไพโรจน์ พนารินทร์ คุณปัณพร สิทธิอาษา คหบดีผู้อุปถัมภ์โครงการสร้างมหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัยมาตั้งแต่ต้น ท่านปวารณาอุปถัมภ์ศากยบุตรสามเณรสีหะ ประมาณ ๑๐๗ รูป ที่จะเดินทางสมาทานธุดงควัตร อยู่โคนไม้ นอนป่าช้า ฉันมื้อเดียว และบิณฑบาตเป็นวัตร ฝึกอบรมมูลกัมมัฏฐาน ๑๕ วัน ณ เทือกเขาภูพานกาฬสินธุ์ ๖ – ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗

“… ภาพที่สามเณรตัวเล็ก ๆ เดินเข้าป่าช้า พี่เห็นแล้ว เดินทางเท้า ไป – กลับร่วม ๑๐ กิโลเมตร เดินกลางคืนด้วย ไม่ธรรมดาเลยนะ นี่คือ บุญอันยิ่งใหญ่ จึงขอปวารณาถวายรถสองแถวไว้ จะนำขึ้นไปถวายท่านพระมหาสุภา ณ วัดภูถ้ำพระ ฯ เร็ว ๆ นี้ จะได้รับ – ส่งศากยบุตรสามเณรสีหะ เข้าปฏิบัติในป่าช้า… “

จะครบรอบ ๓ ปี

ในวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๗

“… นิมนต์ท่านเจ้าคุณ ฯ และเวทย์ หาเวลาว่าง ๆ ๒ – ๓ วันมาพัก ที่บ้านได้ สร้างไว้เอกเทศบนเขา ใกล้ ๆ บ้าน มานอนคุย วางแผนระยะยาว การทำงานเพื่อชาติบ้านเมือง เพื่อสถาบันหลัก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ต้องวางแผนอย่างเป็นระบบ…”

๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ฉันภัตตาหารเพล ณ บ้านท่านพันโท ดร.ไพโรจน์ พนารินทร์

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง