๒๕ ล้านบาท จาก ๒๐ ล้านบาทในวันนั้น

๒๕ ล้านบาท

จาก ๒๐ ล้านบาทในวันนั้น

>>> shorturl.at/OX018

ชื่อนี้ กิ่งกาญจน์ อารักษ์พุทธนันท์ เป็นนักบำเพ็ญประโยชน์ โดยเฉพาะบำเพ็ญตนเพื่อพระพุทธศาสนามาอย่างยาวนาน ย้อนหลังไป ๒๐ – ๓๐ ปี เมื่อถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะวันอาสาฬหบูชา จะมีโดมกิจกรรมอาสาฬหบูชา จัดกิจกรรมถวายบูชาพระพุทธเจ้าได้อย่างสวยงาม ถึงขนาดเนรมิต “ธัมเมกขสถูป” มาไว้กลางสนามหลวง ผมไปชมนิทรรศการนี้ทุกปี ได้แต่ชื่นชมความใจบุญ ทุ่มเท ด้วยศรัทธาของผู้จัดงาน

ผมได้ยินเพียงชื่อ ไม่เคยรู้จักท่าน คุณกิ่งกาญจน์ อารักษ์พุทธนันท์ เป็นผู้จัด ออกเงินเอง ออกแบบ ออกค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ติดต่อกันหลายปี แม้ภายหลังเมื่อย้ายการจัดกิจกรรมไปจัดที่วัดมหาธาตุ ท่านก็ตามไปจัดกิจกรรมนี้ ติดต่อกันหลายปี

พึ่งจะได้พบท่าน ได้คุยกับท่าน ก็เมื่อช่วงปั้นปลายชีวิตเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ท่านเป็นผู้ศึกษาพระพุทธศาสนา ปฏิบัติสมาธิกัมมัฏฐานมาอย่างยาวนาน ที่สำคัญท่านมีทรัพย์มาก มีศรัทธามาก มีปัญญาพิจารณาใคร่ครวญประโยชน์ก่อนแล้วจึงทำบุญ

เมื่อช่วงต้นพรรษา กรกฎาคม ๒๕๖๕ ท่านขอดูแผนการพัฒนามหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย ทั้งหมด ด้วยประสบการณ์นักธุรกิจที่ประสบผลสำเร็จ ท่านโทรมาแนะนำแผนหลายอย่าง ชี้จุดอ่อน จุดแข็ง ที่สำคัญ คือ แผนการเงินงบประมาณ

เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ เมื่อช่วงเวลา ๑๑.๓๐ น. ท่านโทรมา เล่างานหลายอย่าง ที่ท่านวางแผนจะทำในปี ๒๕๖๖ (ซึ่งแน่นอน งานของท่านเป็นกิจกรรมเพื่อพระพุทธศาสนาทั้งหมด )

ก่อนวางสาย ท่านได้สอบถามงานที่มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย ด้วยความห่วงใย โดยเฉพาะในปี ๒๕๖๖ จะเปิดรับสามเณรนักเรียนรุ่นแรก ต้องใช้งบประมาณไม่น้อยเลย “ที่พี่ปวารณา จะช่วยที่นี่ ๒๐ ล้านบาท พี่ขอเพิ่มให้อีก ๕ ล้านบาท รวมเป็น ๒๕ ล้านบาท พี่คาดว่า ปี ๒๕๖๖ ปีหน้านี้ พี่จะถวายให้ได้ ๗ ล้านบาท”

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง