๓๕ ล้านบาท แปลงเป็นอริยทรัพย์ รับมรดกธรรม

๓๕ ล้านบาท

แปลงเป็นอริยทรัพย์

รับมรดกธรรม

๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เป็นวันที่อาจารย์เจ้าคุณพระธรรมวชิราจารยและผมจะต้องจดจำไปตลอดชีวิตอีก ๑ วัน พี่กิ่งกาญจน์ อารักษ์พุทธนันท์ ประธานมูลนิธิตามรอยบาทพระศาสดา และคณะได้เดินทางมาเยี่ยมชมโครงการสร้างมหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย นำปัจจัยมาสมทบอุปถัมภ์โครงการ งวดที่ ๒ ของปี ๒๕๖๖

พี่กิ่งกาญจน์ อารักษ์พุทธนันท์ ได้บริจาคอุปถัมภ์ทุกรายการที่นี่ ในนามมูลนิธิตามรอยบาทพระศาสดา ตั้งแต่ต้นมารวมขณะนี้ ๑๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท (สิบเอ็ดล้านสามแสนบาทถ้วน) ท่านปวารณาถวายเป็นงวด ๆ ตามวาระที่ผู้รับเหมาเบิกงวดงาน หรือเกิดภาวะคับขันชักหน้าไม่ถึงหลังของอาคารที่สร้างมาแต่ต้น โดยท่านปวารณาจะบริจาคให้ได้ปีละ ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดล้านบาท) จนกว่าจะครบ ๒๕ ล้านบาท

ก่อนการมาเยี่ยมชมโครงการที่นี่ ทุกครั้ง พี่กิ่งกาญจน์ จะโทรมาสอบถามรายละเอียดของโครงการ แผนงาน และกิจกรรม พร้อมทั้งวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็ง ท่านมาเห็นกิจกรรมที่จะเป็นประโยชน์อย่างไพศาล แก่พระศาสนา สังคม ประเทศชาติ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ท่านอาจารย์เจ้าคุณพระธรรมวชิราจารย์ และผมก็ได้ยินเสียงที่เต็มไปด้วยศรัทธาผ่านการวิเคราะห์ด้วยปัญญาในการบริจาคทาน

“… จากที่พี่ปวารณามาตามลำดับ จะถวายให้จนครบ ๒๕ ล้านบาท พี่พิจารณางานที่นี่แล้ว ขอปวารณาเพิ่มอีก ๑๐ ล้านบาท เป็นทั้งหมด ๓๕ ล้านบาท ถวายเป็นงวด ๆ รายสะดวก และตั้งใจถวายให้ครบภายใน ปี ๒๕๖๘…”

เพื่อให้ปัจจัยที่ท่านปวารณาไว้นี้ เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด ท่านอาจารย์เจ้าคุณพระธรรมวชิราจารย์และผม จึงได้นำเสนอ Master Plan ที่ออกแบบไว้ครั้งแรกเมื่อปี ๒๕๖๔ แล้วนำท่านไปดูพื้นที่ภายในโครงการสร้างวัดสุวรรณมาลาโสภณอนันต์กิจ และโรงพยาบาลศากยบุตรโสภณอนันต์กิจ เมื่อได้ดูที่และงานที่จะทำแล้ว พี่กิ่งกาญจน์ อารักษ์พุทธนันท์ ได้ตัดสินใจรับเป็นเจ้าภาพทันที

ที่นี่ มีเป้าหมายตั้งแต่เริ่มต้น

มรดกธรรมคัมภีร์บาลีเถรวาท

สาธุ สาธุ

อนุโมทนาบุญครับ

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง