ภัตตาหารเพลพระราชทาน ตลอดโครงการ ๑๕ วัน

พระราชศรัทธาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี และท่านเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ที่มีต่อพระปริยัติศาสนาและปฏิบัติศาสนา

admin

30 มกราคม 2566

ขออนุโมทนาบุญ อาจารย์ ดร.นวลวรรณ พูนวสุพลฉัตร

าจารย์ประจำ มจร วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม ไข่ไก่ ๑๐๐ แผง ๓,๐๐๐ ฟอง เข้าโรงครัวศากยบุตรสามเณรสีหะ

admin

30 มกราคม 2566

ภัตตาหารเพลพระราชทาน ตลอดโครงการ ๑๕ วัน

พระราชศรัทธาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี และท่านเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี

admin

27 มกราคม 2566

นิสิตปริญญาเอกสวดสาธยาย “มหากัจจายนสูตร”

พระเปรียญธรรม ๙ ประโยค ๑๐ รูป สวดสาธยายมหากัจจายนสูตร ในพิธีสวดสาธยายบาลีมหาไวยากรณ์ “กัจจายนสูตร” เพื่อสิริพิพัฒนอายุวัฒนมงคล

admin

26 มกราคม 2566

วันสำคัญที่สุดอีกวันหนึ่ง ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖

น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระเมตตา ทรงมีพระราชศรัทธาอุปถัมภ์การพระปริยัติศาสนา

admin

26 มกราคม 2566

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ พลเอกศิวะ ภระมรทัต

ถวายสังฆทาน ในพิธีสวดสาธยายบาลีมหาไวยากรณ์ “กัจจายนสูตร” เพื่อสิริพิพัฒนอายุวัฒนมงคล วาระคล้ายวันเกิด พลตรีหญิงเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี

admin

26 มกราคม 2566

พระสงฆ์นวกะ ๙๙ รูป

ผมไม่ใช่ญาติ ไม่ใช่โยมบิดามารดา ไม่ใช่พี่น้อง เป็นเพียงอุบาสกคนหนึ่งที่เฝ้าดูแลพระสงฆ์นวกะที่บรรพชาอุปสมบทในโครงการ วันนี้ เห็นหลายรูป

admin

25 มกราคม 2566

สาธุชนมาร่วมบุญ ถวายพระพรชัย

โครงการบรรพชา อุปสมบท ๙๙ รูป ปฏิบัติพระกัมมัฏฐาน ๑๕ วัน ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

admin

25 มกราคม 2566

ขออนุโมทนาบุญ คุณสราญรัตน์ วงศ์สุริยา คณะศิษย์หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม อุปถัมภ์น้ำปานะ

โครงการบรรพชา อุปสมบท ๙๙ รูป ปฏิบัติพระกัมมัฏฐาน ๑๕ วัน ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา

admin

25 มกราคม 2566
1 2 42
Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง