นายพัฒนพันธุ์ และนางธีรนุช พรรณเชษฐ์ บริจาค 1 เมตร 200,000 บาท

กำหนดพิธีวางศิลาฤกษ์ และยกเสาอาคารชั้นที่ ๑ จำนวน ๕๐ ต้น ๆ ละ ๓๐,๐๐๐ บาท ในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

admin

10 กุมภาพันธ์ 2565

บุญนี้ มิใช่จะทำได้ง่าย ๆ สร้างวิทยาลัยบาลีเถรวาท

หลักสูตร เตปิฏกบาลีสักยสีหะ Pali English Program สำหรับสามเณรเป็นแห่งแรกในประเทศไทย

admin

10 กุมภาพันธ์ 2565

แม้จะเป็นพระมหาหนุ่ม ๆ ท่านก็สร้างบารมีธรรม

อาตมาตั้งใจจะขอชวนคณะศิษย์ญาติมิตรที่นับถือร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสร้างอาคารเรียนโรงเรียนศากยบุตรสามเณรสีหะ

admin

10 กุมภาพันธ์ 2565

คุณเบญจวรรณ ปราชญ์สุชนัย และครอบครัว บริจาค 1 เมตร 200,000 บาท

“ญาณิสสรสิทธาคาร” พ้นเหนือดินขึ้นมาแล้วอีก ๑ หลัง เคียงข้างอาคารเรียน “ปฐมสิกขาคาร”

admin

10 กุมภาพันธ์ 2565

ปริยตฺติ สาสนสฺส มูลํ วิทยาลัยบาลีเถรวาท ศากยบุตรสามเณรสีหะ

ปณิธานตั้งมั่น ตั้งแต่ออกตระเวณหาที่ดิน ๓ ข้อ ยังฝังแน่นไม่เปลี่ยนแปลง คือ ภาระกิจเป้าหมาย เพื่อ ผลิตศาสนทายาทที่มีศักยภาพ

admin

10 กุมภาพันธ์ 2565

“หลังนี้ ไม่มีเจ้าภาพ” ทำให้ก่อน ผ่อนทีหลัง

ท่านอาจารย์เจ้าคุณ พระเทพสุวรรณเมธี และผมได้สร้างสำนักงานโครงการจัดตั้งวิทยาลัยบาลีเถรวาท

admin

5 กุมภาพันธ์ 2565

ศากยธิดา..ทำไมไม่ทำเพื่อพวกหนูบ้าง?

เริ่มต้นปีใหม่ ๒๕๖๕ ท่านอาจารย์เจ้าคุณพระเทพสุวรรณเมธี และผม ให้มีการทดลองออกนิเทศโครงการและหลักสูตร

admin

4 กุมภาพันธ์ 2565
1 93 94
Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง