เรียนบาลีเริ่มต้นง่ายๆ 4 บทเท่านั้น

เรียนบาลีไวยากรณ์ให้เข้าใจ โดยเรียนตามลำดับเริ่มต้นจากการเรียนไวยากรณ์ง่ายๆ ดังนี้

ออกแบบ/สอนโดย รศ.ดร.เวทย์ บรรณกรกุล

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง