น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายสมศักดิ์ อนุราชเสนา ประจำสำนักพระราชวังพิเศษ ระดับ ๑๐ เป็นประธานเชิญน้ำสรง ผ้าไตร เครื่องสักการะ

admin

10 พฤษภาคม 2566

ภัตตาหารเพลพระราชทาน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ โปรดพระราชทานภัตตาหารเพลถวายพระสงฆ์ พระวิทยากร พระสงฆ์สามเณรพี่เลี้ยง และศากยบุตรสามเณรสีหะ

admin

27 เมษายน 2566

ภัตตาหารเพลพระราชทาน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ โปรดพระราชทานภัตตาหารเพลถวายพระสงฆ์ พระวิทยากร พระสงฆ์สามเณรพี่เลี้ยง และศากยบุตรสามเณรสีหะ

admin

26 เมษายน 2566

ภัตตาหารเพลพระราชทาน พระสงฆ์สามเณร ๑๒๙ รูป

โปรดพระราชทานภัตตาหารเพลถวายพระสงฆ์ พระวิทยากร พระสงฆ์สามเณรพี่เลี้ยง และศากยบุตรสามเณรสีหะ

admin

24 เมษายน 2566

ภัตตาหารเพลพระราชทาน ๒๒ เมษายน ๒๕๖๖

องคณบดีฝ่ายบริหาร คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ทำหน้าที่เชิญภัตตาหารเพลพระราชทานถวายพระสงฆ์ สามเณร

admin

22 เมษายน 2566

ภัตตาหารเพลพระราชทาน พระสงฆ์สามเณร ๑๒๙ รูป

ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ โปรดพระราชทานภัตตาหารเพลถวายพระสงฆ์ พระวิทยากร พระสงฆ์สามเณรพี่เลี้ยง และศากยบุตรสามเณรสีหะ

admin

22 เมษายน 2566

ภัตตาหารเพลพระราชทาน พระสงฆ์สามเณร ๒๑๙ รูป

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ โปรดพระราชทานภัตตาหารเพลถวายพระสงฆ์ พระวิทยากร พระสงฆ์สามเณรพี่เลี้ยง และศากยบุตรสามเณรสีหะ

admin

19 เมษายน 2566

ภัตตาหารเพลพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ

โปรดพระราชทานภัตตาหารเพลถวายพระสงฆ์ พระวิทยากร พระสงฆ์สามเณรพี่เลี้ยง และศากยบุตรสามเณรสีหะ โครงการบรรพชาศากยบุตรสามเณรสีหะ

admin

19 เมษายน 2566

น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๑๔ เมษายน ๒๕๖๖

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ ดร.สมศักดิ์ อนุราชเสนา ประจำสำนักพระราชวังพิเศษระดับ ๑๐ เป็นผู้เชิญสังฆทานถวายพระธรรมวชิราจารย์

admin

14 เมษายน 2566

ศากยบุตรสามเณรสีหะ ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ

กราบสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระเมตตาพระราชทานภัตตาหารเพล ถวายพระสงฆ์และศากยบุตรสามเณรสีหะ ภาคฤดูร้อน

admin

13 เมษายน 2566
1 2 4
Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง