ภัตตาหารเพลพระราชทาน ตลอดโครงการ ๑๕ วัน

พระราชศรัทธาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี และท่านเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ที่มีต่อพระปริยัติศาสนาและปฏิบัติศาสนา

admin

30 มกราคม 2566

ภัตตาหารเพลพระราชทาน ตลอดโครงการ ๑๕ วัน

พระราชศรัทธาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี และท่านเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี

admin

27 มกราคม 2566

วันสำคัญที่สุดอีกวันหนึ่ง ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖

น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระเมตตา ทรงมีพระราชศรัทธาอุปถัมภ์การพระปริยัติศาสนา

admin

26 มกราคม 2566

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ พลเอกศิวะ ภระมรทัต

ถวายสังฆทาน ในพิธีสวดสาธยายบาลีมหาไวยากรณ์ “กัจจายนสูตร” เพื่อสิริพิพัฒนอายุวัฒนมงคล วาระคล้ายวันเกิด พลตรีหญิงเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี

admin

26 มกราคม 2566

นายนรวีร์ ขันธหิรัญ นายอำเภอกำแพงแสน ทำหน้าที่เชิญภัตตาหารเพลพระราชทานถวายพระสงฆ์สามเณร ๑๒๐ รูป

พระราชศรัทธาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี และท่านเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ที่มีต่อพระปริยัติศาสนาและปฏิบัติศาสนา

admin

24 มกราคม 2566

พระราชศรัทธาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี และท่านเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี

นางประนอม พูสุวรรณ กำนันตำบลรางพิกุล ทำหน้าที่เชิญภัตตาหารเพลพระราชทานถวายพระสงฆ์สามเณร ๑๒๐ รูป มีประชาชน สาธุชน ร่วมบุญตักบาตร เป็นจำนวนมาก

admin

23 มกราคม 2566

น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นำภัตตาหารเพลพระราชทานถวายพระสงฆ์ในโครงการบรรพชา อุปสมบท ๙๙ รูป

admin

22 มกราคม 2566

น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ พลเอก ศิวะ ภระมรทัต ประจำสำนักพระราชวังพิเศษ เป็นผู้เชิญภัตตาหารเพลพระราชทาน

admin

7 มกราคม 2566
1 3 4
Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง