๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ฉันภัตตาหารเพล ณ บ้านท่านพันโท ดร.ไพโรจน์ พนารินทร์

พี่พันโท ดร.ไพโรจน์ พนารินทร์ คุณปัณพร สิทธิอาษา คหบดีผู้อุปถัมภ์โครงการสร้างมหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัยมาตั้งแต่ต้น

admin

27 กุมภาพันธ์ 2567

สิ่งที่เรียกว่า “ความสุข” ของหลวงพ่อเจ้าคุณและผม

ท่านอาจารย์เจ้าคุณพระธรรมวชิราจารย์ ผม และคณะพระพี่เลี้ยง พลอยมีความสุข สนุกสนานไปกับเด็ก ๆ แม้อุปกรณ์เครื่องไม้ เครื่องมือ ที่พัก ที่นอน ห้องประชุม

admin

15 กุมภาพันธ์ 2567

“พร” มงคลชีวิต จากหลวงปู่ วัดจองคำ

ผมยกมือสาธุการท่วมหัวในเมตตาของท่าน หลวงปู่อายุ ๙๓ ปีแล้ว ยังเคี่ยวเข็ญพระเณรในวัดให้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนพระบาลี หลวงปู่ได้รับของแล้ว

admin

10 กุมภาพันธ์ 2567

พระสงฆ์ผู้ทรงจำพระปาติโมกข์ รุ่นที่ ๑ / ๒๕๖๗ รุ่นเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา

ครงการเสริมสร้างศักยภาพพระสงฆ์เพื่อความรอบรู้พระวินัยปิฎกและสอบสวดพระภิกขุปาติโมกข์ และมหากัจจายนสูตร

admin

5 กุมภาพันธ์ 2567

วิชาการ วิชาชีพ วิชาชีวิต หลักสูตร “เตปิฏกบาลีศากยสีหะ”

เด็ก ๆ ยุวชน ที่เข้ามาบรรพชา เข้ารับการฝึกอบรม เขายังมีอนาคตที่ต้องเดินทางต่อไปข้างหน้า อีกหลาย ๑๐ ปี หลักสูตร เตปิฏกบาลีศากยสีหะ

admin

5 กุมภาพันธ์ 2567

ขอให้หลวงพ่อ หลวงพี่ ทุกรูป เดินทางกลับโดยปลอดภัย

สามเณรทั้ง ๕๗ รูป ทั้งปฏิบัติงานให้การต้อนรับ จัดสถานที่ ต้อนรับพระสงฆ์ ๑๐๐ กว่ารูป

admin

5 กุมภาพันธ์ 2567

เรือนไม้ทรงไทย “สงฆ์เสนาสน์โสภณอนันต์กิจ”

ได้สำเร็จดังเจตนาปณิธาน ท่านอาจารย์เจ้าคุณ จึงให้ตั้งชื่อว่า “เรือนไทยสงฆ์เสนาสน์โสภณอนันต์กิจ”

admin

10 ธันวาคม 2566

ลูกศิษย์เรา ต้องเก่งกว่าเรา คนเดินตามเรา ต้องเดินได้ไกลกว่าเรา

เราคือผลผลิตหลักสูตรที่ใช้มาแล้วหลายสิบปี หากเอาหลักสูตรเดิม วิธีเดิมมาบอกกล่าวสอนสั่ง ลูกศิษย์ผลผลิตเรา ก็จะเป็นแบบเรานี่แหละ จบมาแล้ว ก็คงทำงานเหมือน ๆ พวกเรา

admin

16 พฤศจิกายน 2566

จะเหมือนแบบไหม ? ทำตามแบบที่ขีดเขียนไว้

จัดการศึกษาบาลีพระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา ฯลฯ หลักสูตร “เตปิฏกบาลีศากยสีหะ” ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน จนถึงปริญญาเอก เปิดการเรียนสอน Pali English Program สร้างศาสนทายาท

admin

4 ตุลาคม 2566
1 2 8
Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง