นายพัฒนพันธุ์ และนางธีรนุช พรรณเชษฐ์ บริจาค 1 เมตร 200,000 บาท

กำหนดพิธีวางศิลาฤกษ์ และยกเสาอาคารชั้นที่ ๑ จำนวน ๕๐ ต้น ๆ ละ ๓๐,๐๐๐ บาท ในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

admin

10 กุมภาพันธ์ 2565

บุญนี้ มิใช่จะทำได้ง่าย ๆ สร้างวิทยาลัยบาลีเถรวาท

หลักสูตร เตปิฏกบาลีสักยสีหะ Pali English Program สำหรับสามเณรเป็นแห่งแรกในประเทศไทย

admin

10 กุมภาพันธ์ 2565

คุณเบญจวรรณ ปราชญ์สุชนัย และครอบครัว บริจาค 1 เมตร 200,000 บาท

“ญาณิสสรสิทธาคาร” พ้นเหนือดินขึ้นมาแล้วอีก ๑ หลัง เคียงข้างอาคารเรียน “ปฐมสิกขาคาร”

admin

10 กุมภาพันธ์ 2565
1 62 63
Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง