คืนสุดท้าย คณะศากยบุตรสามเณรสีหะ เจริญจตุรารักขกัมมัฏฐาน ๗ วัน ณ เทือกเขาภูพาน

เจริญจตุรารักขกัมมัฏฐาน ๗ วัน ณ เทือกเขาภูพาน กาฬสินธุ์ หมวด พุทธานุสสติ และเมตตาภาวนา แผ่ไปยังสรรพสัตว์ให้ได้รับอานิสงส์

admin

17 พฤษภาคม 2567

“มหาปัฏฐาน มหาปกรณ์” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

คณะสงฆ์พระเถรนานาชาติ หมุนเวียนสวดสาธยายเดี่ยว รูปละ ๓๐ นาที ต่อเนื่องติดต่อทั้งกลางวันและกลางคืน สลับกับการปฏิบัติธรรมกัมมัฏฐาน

admin

30 เมษายน 2567

มหาปัฏฐาน มหาปกรณ์ มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

ปีพุทธศักราช ๒๕๖๗ ซึ่งเป็นปีมหามงคล ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๗๒ พรรษา มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย จึงกำหนดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติตลอดปี

admin

28 เมษายน 2567

คืนแรก ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๗ ยอดรวมยุวชนวันนี้ ๑๙๒ นาค

ลูกหลานบางคนมีบุญวาสนาทางพระศาสนา เด็กบางคน มีบุญครับ ไม่ใช่เกิดขึ้นได้ง่าย ๆ ไม่ใช่หาได้ง่าย ๆ

admin

1 เมษายน 2567

ธรรมนาวา “วัง” สู่นายทหารนักบิน

พระธรรมวชิราจารย์ กล่าวเปิดปฐมนิเทศ และโอวาทธรรมกถา หลักปฏิบัติ ธรรมนาวา “วัง” แก่นายทหารนักเรียนการบินโรงเรียนการบิน กำแพงแสน

admin

27 มีนาคม 2567

โครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สำหรับชาวต่างชาติ

ในปีพุทธศักราช ๒๕๖๗ ซึ่งเป็นปีมหามงคล ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๗๒ พรรษา

admin

17 มีนาคม 2567

มาฆบูชา ๒๕๖๗ ศากยบุตรสามเณรสีหะ

ในปีพุทธศักราช ๒๕๖๗ ซึ่งเป็นปีมหามงคล ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๗๒ พรรษา

admin

26 กุมภาพันธ์ 2567

รับสมัครยุวชนชาย อายุไม่เกิน ๑๓ ปี

เตปิฏกบาลีศากยสีหะเป็นหลักสูตรที่จัดประสบการณ์ร่วมกันระหว่างหลักสูตรบาลีเถรวาท หลักสูตร English Program หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

admin

10 กุมภาพันธ์ 2567

ร่วมบุญทอดผ้าป่า สมทบบุญภัตตาหารสามเณร

วันเสาร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ขอเชิญร่วมทำบุญถวายเพล ถวายมหาสังฆทาน พระภิกษุสามเณร ๑๐๘ รูป ทอดผ้าป่ากองทุนภัตตาหารศากยบุตร

admin

8 กุมภาพันธ์ 2567
1 2 19
Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง