นิสิตปริญญาเอกสวดสาธยาย “มหากัจจายนสูตร”

พระเปรียญธรรม ๙ ประโยค ๑๐ รูป สวดสาธยายมหากัจจายนสูตร ในพิธีสวดสาธยายบาลีมหาไวยากรณ์ “กัจจายนสูตร” เพื่อสิริพิพัฒนอายุวัฒนมงคล

admin

26 มกราคม 2566

พระสงฆ์นวกะ ๙๙ รูป

ผมไม่ใช่ญาติ ไม่ใช่โยมบิดามารดา ไม่ใช่พี่น้อง เป็นเพียงอุบาสกคนหนึ่งที่เฝ้าดูแลพระสงฆ์นวกะที่บรรพชาอุปสมบทในโครงการ วันนี้ เห็นหลายรูป

admin

25 มกราคม 2566

โครงการบรรพชา อุปสมบท ๙๙ รูป ปฏิบัติพระกัมมัฏฐาน ๑๕ วัน ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

โครงการบรรพชา อุปสมบท ๙๙ รูป ปฏิบัติพระกัมมัฏฐาน ๑๕ วัน ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี

admin

22 มกราคม 2566

พระธรรมวชิราจารย์ นำทำวัตรเช้า เจริญจิตตภาวนา ให้โอวาทเทศน์สอนนาค

โครงการบรรพชา อุปสมบท ๙๙ รูป ปฏิบัติพระกัมมัฏฐาน ๑๕ วัน ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา

admin

21 มกราคม 2566

วันแห่งปิติ ได้บรรพชา อุปสมบท ปฏิบัติพระกัมมัฏฐาน ถวายพระพรชัยมงคล

โครงการบรรพชา อุปสมบท ๙๙ รูป ปฏิบัติพระกัมมัฏฐาน ๑๕ วัน ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี

admin

20 มกราคม 2566

ปฏิบัติพระกัมมัฏฐาน ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

พระธรรมวชิราจารย์ นำพระวิปัสสนาจารย์ พระสงฆ์นิสิต และศากยบุตรสามเณรสีหะ จำนวน ๙๐ รูป ปฏิบัติพระกัมมัฏฐาน ถวายพระพรชัยมงคล

admin

6 มกราคม 2566

อรุณแรก เช้านี้ ๑ มกราคม ๒๕๖๖

ที่นี่ จะจัดการศึกษาบาลีพระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา ฯลฯ สร้างศาสนทายาท ตั้งแต่เยาว์วัย เพื่อให้เข้าถึงพระไตรปิฎกอย่างจริงจัง

admin

1 มกราคม 2566

ส่งท้ายปีเก่า ๒๕๖๕ ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๖

นำคณะสงฆ์ ศากยบุตรสามเณรสีหะ ทำวัตรสวดมนต์ ปฏิบัติธรรม ตั้งแต่ ๒๐.๐๐ น. – ๐๑.๐๐ น. ณ อุปัฏฐานศาลาพระราชวชิรเวที

admin

1 มกราคม 2566

ฉลองสมโภชน์อุปัฏฐานศาลาพระราชวชิรเวที ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ – ๑ มกราคม ๒๕๖๖

ศาลาสำหรับปฏิบัติกัมมัฏฐานของพระสงฆ์และศากยบุตรสามเณรสีหะ และเป็นที่จัดกิจกรรมศีลธรรม จรรยา สัมมาปฏิบัติ สำหรับเด็กและยุวชน

admin

31 ธันวาคม 2565
1 2 11
Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง