ขอน้อมบุญกุศลทั้งหมด ส่งถวายเป็นพระกำลังใจ

กิติยาภาคุณกิตฺตนคาถา

ท่านเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัยาณี

ที่ปรึกษาคณะผู้ประพันธ์ฉันทลักษณ์

สำนักพระราชวัง ได้ออกแถลงการณ์ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ เรื่อง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงพระประชวร การนี้สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ทรงมีพระบัญชาโปรดให้คณะสงฆ์ทุกวัดทั่วราชอาณาจักร และวัดไทยในต่างประเทศ พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชน ร่วมกันเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาเป็นพิเศษ เพื่อถวายพระพรชยมงคลให้ทรงหายจากอาการพระประชวร

พระธรรมวชิราจารย์ และคณะ ได้ปรึกษากันว่า ภาษามคธ ได้ชื่อว่า สัมมาสัมพุทธโวหารภาษา คือ ภาษาที่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ใช้สื่อสารเทศนาอริยสัจ ๔ แม้พระอรหันต์ทั้งหลายก็เลือกใช้ภาษามคธ ในการรักษาธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ไว้ ภาษามคธ จึงได้นามว่า ภาษาบาลี ในคัมภีร์สัมโมหวิโนทนี หน้า ๓๗๑ – ๓๗๒ มีข้อความยืนยันว่า “ภาษามคธเป็นภาษาสื่อสารของเทวดา มาร พรหม” จึงกล่าวได้ว่า ภาษามคธหรือภาษาบาลี เป็นภาษาของ ผู้ประเสริฐ พรหม เทพเทวา ใช้สื่อสาร

มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย เป็นราชวิทยาลัยที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชศรัทธาพระราชทานนามวิทยาลัย และ พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์สมทบสร้าง ๑๐๐ ล้านบาท เพื่อให้เป็นสถานศึกษาบาลีพระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา ฯลฯ สร้างศาสนทายาท ตั้งแต่เยาว์วัย เพื่อให้เข้าถึงพระไตรปิฎกอย่างจริงจัง ฝึกอบรมจิต เจริญปัญญา ด้วยพระกรรมฐานเผยแผ่พระศาสนาสู่สากล International Pali Siha Samanera College สถานศึกษาสำหรับสามเณรแห่งแรกในประเทศไทย

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ทุก ๆ พระองค์ จึงเห็นสมควรประพันธ์ฉันทลักษณ์ภาษาบาลี แสดงพระประวัติ จริยวัตรและคุณงามความดีของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ฯ ให้เทวดา มาร พรหม ผู้เป็นสัมมาทิฏฐิ ได้รับรู้และอนุโมทนาพระประวัติ จริยวัตร และคุณงามความดี ผ่านภาษาบาลี เพื่อสำเร็จเป็นอิฐผล ดลบันดาลให้พระองค์ท่าน ทรงหายจากอาการพระประชวรโดยเร็วพลัน ทรงพระเจริญ ทรงพระเกษมสำราญ พระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน

ในการประพันธ์ฉันทลักษณ์นี้ เห็นสมควรเชิญผู้ที่ทราบพระประวัติ จริยวัตรของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ฯ ทั้งต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ภาษาบาลี เป็นอย่างดี เป็นที่ปรึกษาและร่วมประพันธ์ ทั้งนี้เพื่อความถูกต้อง สมบูรณ์ของพระประวัติ และจริยวัตร

พระธรรมวชิราจารย์ และคณะ จึงได้ยกร่างฉันทลักษณ์ แล้วนำปรึกษาท่านเจ้าคุณพระสินีนาฏ ฯ ผ่านพันเอกปฏิเวธ ไม้สนธิ์ ซึ่งท่านเจ้าคุณพระสินีนาฏ ฯ มีเมตตารับเป็นที่ปรึกษาและตรวจพระประวัติ จริยวัตร ให้ตรงกับสำนวนภาษาบาลี คำแปลภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ทั้งยังได้ให้ข้อคิดเห็นการใช้คำบาลีบางบท เพื่อใช้ประกอบในการเผยแผ่สวดสาธยาย ตั้งชื่อฉันทลักษณ์นี้ว่า “กิติยาภาคุณกิตฺตนคาถา” มีความหมายว่า คาถาพรรณาคุณงามความดีของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

ศากยบุตรสามเณรสีหะ แห่งมหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย ได้สวดสาธยายหลังทำวัตรเช้าเย็น ทั้งภาษาบาลี ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ได้เรียนรู้คำศัพท์บาลี และภาษาอังกฤษ ไปพร้อม ๆ กับการสวดสาธยาย ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง