รับสมัครเรียน

เปิดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน 1-30 เมษายน 2566

รับสมัครเยาวชนชาย จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อบรมศีลธรรม จรรยา สัมมาปฏิบัติ และอบรมพิเศษ วิชาภาคภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมตัวเรียนในระดับ ม.1 เมื่อจบโครงการแล้วสามารถสมัครเข้าเรียนในหลักสูตร เตปีฎกบาลีศากยสีหะ Pali English Program : PEP ณ มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัยได้

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 มีนาคม 2566 ทุกวัน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

พระธรรมวชิราจารย์ โทร. 092-694-8883

รศ.ดร.เวทย์ บรรณกรกุล โทร. 081-941-2665

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง