รับสมัครเรียน

เปิดรับสมัคร รุ่นที่ ๒/๒๕๖๗
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗

มหาวชิราลงกรณ
บาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

ในปีที่ผ่านมา รุ่นที่ ๑/๒๕๖๖ ตั้งเป้ารับเพียง ๓๐ รูป จำนวนจริงเกินเป้า ๕๗ รูป ในปีนี้ รุ่นที่ ๒/๒๕๖๗ ตั้งเป้ารับ ๕๐ รูป ในปีการศึกษา ๒๕๖๗ จะมีศากยบุตรสามเณรสีหะ ๑๐๗ รูป เดือนพฤษภาคม รอดูจำนวนจริง

เพื่ออนาคตที่ดีของลูกหลาน ความสำเร็จของเด็ก ๆ ยุวชน คือ อนาคตของพระศาสนา พวกเราเติบโตด้วยระบบและหลักสูตรการศึกษาเมื่อ ๓๐ ปีที่แล้ว โลกเปลี่ยนไป แต่พระธรรมไม่เคยเปลี่ยน คัมภีร์บาลียังดำรงมั่น เทคนิคและวิธีการใหม่ ๆ ภาษาการสื่อสารของโลกใหม่ เพื่อให้พระธรรมคัมภีร์บาลีเข้าสู่คนรุ่นใหม่ แผ่ไปยังโลกยุคใหม่

จากโครงการเล็ก ๆ เริ่มต้น พากันหาที่สร้างโรงเรียนศากยบุตรสามเณรสีหะ Pali English Program ต่อมาเป็น วิทยาลัยบาลีเถรวาท ศากยบุตรสามเณรสีหะ และท้ายสุด น้อมรับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้า ฯ พระราชทานนาม “มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย”

ราชวิทยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ในพระราชวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ครบ ๗๐ พรรษา ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จัดสร้างเพื่อสนองพระราชปุจฉา เมื่อ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ “จะส่งเสริมการเรียนการสอนพระบาลีอย่างไรให้เข้าถึงพระไตรปิฎก”

วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๕ ตรงกับวันจักรี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานนามว่า “มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย” มีความหมายว่า ราชวิทยาลัยเพื่อการศึกษาคัมภีร์บาลีเถรวาทในรัชสมัยของพระเจ้าแผ่นดิน พระนามว่า “มหาวชิราลงกรณ” และทรงมีพระราชศรัทธาพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์สมทบสร้าง ๑๐๐ ล้านบาท

มหาวชิราลงกรณ
บาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

จะจัดการศึกษาบาลีพระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา ฯลฯ หลักสูตร “เตปิฏกบาลีศากยสีหะ” ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน จนถึงปริญญาเอก เปิดการเรียนสอน Pali English Program สร้างศาสนทายาท ตั้งแต่เยาว์วัย เพื่อให้เข้าถึงพระไตรปิฎกอย่างจริงจัง ฝึกอบรมจิต เจริญปัญญา ด้วยพระกรรมฐานเผยแผ่พระศาสนาสู่สากล เป็นสถานศึกษา International Pali Siha Samanera King College สำหรับสามเณรแห่งแรกในประเทศไทย สร้างด้วยปัจจัยบริจาคพุทธบริษัท สร้างขึ้นด้วยศรัทธา ความเชื่อ

  • เชื่อว่า ปริยัติศาสนา เป็นเหตุยั่งยืนแห่งพระสัทธรรม
  • เชื่อว่า ปริยัติ คือ การศึกษาบาลีพระไตรปิฎก
  • เชื่อว่า วงศ์ปริยัติ จะต้องเริ่มต้นที่กลุ่มคัมภีร์บาลีสัททาวิเสสโบราณ
  • เชื่อว่า หากเริ่มสร้างสามเณรศาสนทายาทในปีนี้ อีก ๒๐ ปีข้างหน้า จะเป็นผู้ทำงานศาสนาต่อจากเรา
  • เชื่อว่า หากส่งเสริมให้มีการเรียนการสอนคัมภีร์บาลีสัททาวิเสสโบราณผสมผสานความรู้พื้นฐานทั่วไปภาคภาษาอังกฤษ สามเณรวันนี้ จะเป็น พระมหาเถร ในอนาคต จะเป็นผู้นำพาสงฆ์ไทยสู่นานาชาติ

“วงศ์บาลีปริยัติ” การศึกษาตามลำดับวงศ์คัมภีร์บาลี จะยังคงเดินหน้าต่อไป ด้วยพลังศรัทธาของพุทธบริษัท

ขอเชิญสาธุชนร่วมบุญบารมี สร้างศาสนทายาท ธ.กรุงไทย สาขากำแพงแสน ชื่อบัญชี มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

เลขที่ : 726-0-76552-6

ติดต่อร่วมบุญอุปถัมภ์ พระธรรมวชิราจารย์ รศ.ดร. ๐๙๒ – ๖๙๔ – ๘๘๘๓ พระมหาธีรเพชร ธีรเวที ๐๘๙ – ๘๙๙ – ๐๓๓๔ รศ.ดร.เวทย์ บรรณกรกุล ๐๘๑ – ๙๔๓ – ๒๖๖๕

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง