ขออนุโมทนาบุญ อาจารย์คนึงนิตย์ ธนาภพธัญนา พร้อมด้วยคณะ

คุณกานต์กิตติณัช ต่ายใหญ่เที่ยง คุณสุรีรัตน์ ฉัตรมณีรุ่งเจริญ และคณะคุณมาลี – ปราณี ศรีโยนา ได้นำข้าวสารอาหารแห้ง เครื่องอุปโภคบริโภค

admin

22 กันยายน 2566

เนื้อนาบุญของโลก เพื่อศาสนทายาท

คุณพี่สนิท แจ้งถิ่น คุณพี่สมพร แจ้งถิ่น อุบาสิกา ๒ พี่น้องชาวปทุมธานี ได้ทราบข่าวแล้ว อยากร่วมบุญสร้างมหาวิทยาลัย โรงพยาบาล และวัด

admin

21 กันยายน 2566

ศากยบุตรสามเณรสีหะ ชั่วโมงกิจกรรมทุกสัปดาห์ขยันน่ารักทุกรูป

สามเณรแห่งมหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย วิชาการคัมภีร์ต้องเรียนรู้ มูลกัมมัฏฐานต้องฝึกหัด ร่างกายต้องแข็งแรง ลูกหลานต้องเติบโต

admin

21 กันยายน 2566

ขออนุโมทนาบุญ คณะศิษย์พระอาจารย์มหาวินัย สุขเวสโก ป.ธ. ๙ พระธรรมฑูต อินเดียเนปาล วัดไทยพุทธคยา

โดยคุณธัญญาพัทธ์ ฐิตเดชจิรวงศ์ คุณโขมะภัสสร์ สุกกสังค์ คุณนฤมล ดุษฎีพฤฒิพันธุ์ นำเครื่องเสียง JBL Party box Enchore ราคาเปิดตัวท้องตลาด มูลค่า ๒๕,๐๐๐ บาท

admin

20 กันยายน 2566

ขออนุโมทนาบุญ คุณพ่อเฉลา เกตุสะอาด

ขอเชิญร่วมสนับสนุนเป็นเจ้าภาพ ถวายภัตตาหารเช้า เวลา ๐๗.๓๐ น. ๒,๐๐๐ บาท ถวายภัตตาหารเพล เวลา ๑๑.๐๐ น. ๗,๐๐๐ บาท ถวายภัตตาหารเพล เวลา ๑๑.๐๐ น. ๗,๐๐๐ บาท

admin

20 กันยายน 2566

การเรียนการสอนคัมภีร์บาลีโบราณ คัมภีร์มูลกัจจายน์ มหากัจจายนสูตร

พระคัมภีร์มูลกัจจายน์ หรือ มหากัจจายนสูตร ได้รับการรักษาสืบทอดมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาล เป็นคัมภีร์ที่พระอรหันต์กัจจายนะรจนาขึ้นเพื่อรักษากฎเกณฑ์บาลีพระไตรปิฎก

admin

19 กันยายน 2566

กราบอนุโมทนาบุญ พระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณพระราชวชิรเวที (บรรจบ ขนฺติโก)

นำศิษยานุศิษย์ ร่วมบุญอุปถัมภ์โครงการสร้างมหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

admin

18 กันยายน 2566

ขออนุโมทนาบุญ อาจารย์พระครูธรรมธร ปัญญพาวัฒน์ กิตฺติสุโภ วัดบางบัว กรุงเทพมหานคร

นำคณะญาติโยม ศิษยานุศิษย์ ร่วมบุญอุปถัมภ์ ปรารภวันคล้ายวันเกิด ๑๖ กันยายน ถวายเพลพระสงฆ์ศากยบุตรสามเณรสีหะ ๘๑ รูป

admin

17 กันยายน 2566

ขอกราบอนุโมทนาบุญ ท่านอาจารย์พระมหาประสาน อนุวตฺโต ดร. เจ้าอาวาสวัดไทรพุทธรังษี พระนครศรีอยุธยา

พร้อมคณะญาติโยมมีพี่ลูกน้ำ ปริยาอร สาดคล้า เป็นต้น นำน้ำปานะน้ำแข็งใสสูตรวัดไทร ร่วมบุญถวายภัตตาหารเพล พระสงฆ์และศากยบุตรสามเณรสีหะ ๘๑ รูป

admin

17 กันยายน 2566

ขออนุโมทนาบุญ พล.ต.ต.ชัชรินทร์ คุณณัฐนันท์ สว่างวงศ์

นำก๋วยเตี๋ยว เย็นตาโฟ แห้ง น้ำ รสเลิศแห่งหนึ่งในนครปฐม ผลไม้ องุ่น ส้ม พุทราจีน มาถวายวันนี้ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๖

admin

14 กันยายน 2566
1 2 70
Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง