น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลโทปณต แสงเทียน รองอธิบดีกรมบังคับการสำนักพระราชวัง อัญเชิญธรรมนาวา “วัง”

admin

24 มีนาคม 2567

NoteBook มือสอง เพื่อน้องสามเณรสีหะ

ขอเชิญ ร่วมอุปถัมภ์จัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (NoteBook มือสอง) เพื่อถวายศากยบุตรสามเณรสีหะ ติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์เรียนธรรมะ

admin

23 มีนาคม 2567

NoteBook มือสอง เพื่อน้องสามเณรสีหะ

ขอเชิญ ร่วมอุปถัมภ์จัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (NoteBook มือสอง) เพื่อถวายศากยบุตรสามเณรสีหะ ติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์เรียนธรรมะ บาลี

admin

23 มีนาคม 2567

NoteBook มือสอง เพื่อน้องสามเณรสีหะ

ขอเชิญ ร่วมอุปถัมภ์จัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (NoteBook มือสอง) เพื่อถวายศากยบุตรสามเณรสีหะ ติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์เรียนธรรมะ บาลี

admin

23 มีนาคม 2567

ขอเชิญอุปถัมภ์รับเป็นเจ้าภาพ บรรพชาศากยบุตรสามเณรสีหะ

โครงการบรรพชาศากยบุตรสามเณรสีหะ ภาคฤดูร้อน รุ่นที่ ๒/๒๕๖๗ เพื่อเตรียมความพร้อม “ศากยบุตรสามเณรสีหะ” เข้าสู่การศึกษาคัมภีร์บาลีเถรวาท

admin

23 มีนาคม 2567

ขอเชิญอุปถัมภ์รับเป็นเจ้าภาพ บรรพชาศากยบุตรสามเณรสีหะ

โครงการบรรพชาศากยบุตรสามเณรสีหะ ภาคฤดูร้อน รุ่นที่ ๒/๒๕๖๗ เพื่อเตรียมความพร้อม “ศากยบุตรสามเณรสีหะ” เข้าสู่การศึกษาคัมภีร์บาลีเถรวาท

admin

23 มีนาคม 2567

ขอเชิญอุปถัมภ์รับเป็นเจ้าภาพ บรรพชาศากยบุตรสามเณรสีหะ

ศากยบุตรสามเณรสีหะ และยุวชนที่เข้าร่วมโครงการ จะได้ฝึกฝนอบรมตนเอง ให้เป็นผู้มีวินัย มีความเคารพ มีความอดทน

admin

23 มีนาคม 2567

ขอเชิญอุปถัมภ์รับเป็นเจ้าภาพ บรรพชาศากยบุตรสามเณรสีหะ

ในปีพุทธศักราช ๒๕๖๗ ซึ่งเป็นปีมหามงคล ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๗๒ พรรษา มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

admin

23 มีนาคม 2567

ขอเชิญอุปถัมภ์รับเป็นเจ้าภาพ บรรพชาศากยบุตรสามเณรสีหะ

โครงการบรรพชาศากยบุตรสามเณรสีหะ ภาคฤดูร้อน รุ่นที่ ๒/๒๕๖๗ เพื่อเตรียมความพร้อม “ศากยบุตรสามเณรสีหะ” เข้าสู่การศึกษาคัมภีร์บาลีเถรวาท

admin

23 มีนาคม 2567

ขอเชิญอุปถัมภ์รับเป็นเจ้าภาพ บรรพชาศากยบุตรสามเณรสีหะ

ในปีพุทธศักราช ๒๕๖๗ ซึ่งเป็นปีมหามงคล ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๗๒ พรรษา มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

admin

23 มีนาคม 2567
1 2 93
Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง